سارسەنبى, 19 مامىر 2021

2018 قازان

5 قازان, 2018 ساعات 09:32

جول ايىرىعىنداعى قىتاي

مۇحامەدحان قوناربايتەگى 3079

4 قازان, 2018 ساعات 14:53

ءماسليحات دەپۋتاتىنا مەمتىلدى ءبىلۋ مىندەتتى ەمەس

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4095

4 قازان, 2018 ساعات 14:30

"وسى سەندەردىڭ ءوز تىلدەرىڭ بار ما؟" دەدى

ءومىر شىنىبەكۇلى 3366

4 قازان, 2018 ساعات 14:12

جاپون تىلىنە اۋدارىلعان قازاق ءانى

نۇرلان قازيۇلى 2690

4 قازان, 2018 ساعات 13:52

كينو كورەسىز بە؟

ايدار تەمىربەكۇلى 2244