جەكسەنبى, 29 ناۋرىز 2020

2020 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 20:43

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان 208 ناۋقاس تىركەلدى

Abai.kz 331

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:12

ابدىحالىقوۆا اكىم بولدى. الەۋمەت نە دەيدى؟

Abai.kz 600

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:52

اتا-مەكەنىمىزدىڭ مىڭ جىلدىق تاڭباسى

احمەتجانوۆا، مالىكوۆا، تايشىباي 247