جەكسەنبى, 29 قاڭتار 2023

2020 مامىر

27 مامىر, 2020 ساعات 16:13

راحمەت وتەسىنوۆ. «سىناق»

Abai.kz 7273

27 مامىر, 2020 ساعات 15:25

قىتايداعى ىندەت قولدان جاسالعان با؟

رۇستەم اشەتاەۆ 4117

27 مامىر, 2020 ساعات 15:17

مەديتسينا سالاسىنا رەفورما قاجەت!

نۇراددين سادىقوۆ 2152

27 مامىر, 2020 ساعات 15:13

قازىرگى توي قازاققا نە بەرەدى؟

ارمان راحمەت 4872

27 مامىر, 2020 ساعات 15:00

پۋتين تاعى پارادقا شاقىردى...

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3469

27 مامىر, 2020 ساعات 14:08

توقاەۆ پەن پۋتين تەلەفون ارقىلى سويلەستى

Abai.kz 1869