بەيسەنبى, 23 قىركۇيەك 2021

2020 مامىر

29 مامىر, 2020 ساعات 11:47

قۋاندىق شاماحايۇلى. تۇيعىن

Abai.kz 4076

29 مامىر, 2020 ساعات 11:46

تەرميندەر ۇلتتىق سيپاتتا بولۋى قاجەت!

Abai.kz 2386

29 مامىر, 2020 ساعات 11:24

«ەلىم-ايدان» - «...بەلىم-ايعا» دەيىن...

تالعات تەمەنوۆ 3579

29 مامىر, 2020 ساعات 11:00

ءبىلىمدى ۇرپاق قانا ەلدىڭ ەڭسەسىن كوتەرەدى

ساياسات بەيىسباي 1598