جەكسەنبى, 24 قاڭتار 2021
جاڭالىقتار 2436 0 پىكىر 21 قاڭتار, 2020 ساعات 11:49

وشتا "قازاق" قىلمىستىق توبىنىڭ مۇشەسى ءبىر ايعا اباقتىعا قامالدى

وش قالالىق سوتى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەسى ومار ماراتوۆتى قاماۋعا الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى. قازاق لاقاپ اتىمەن تانىمال ماراتوۆ 17 اقپانعا دەيىن تەرگەۋ اباقتىسىندا وتىرادى.

ماراتوۆ 17 قاڭتاردا وش باسشىسى ايتمات كابىرباەۆتىڭ تۋىسى ۇلان رايىمبەكوۆتى ۇرۋعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى.

رايىمبەكوۆ ماراتوۆقا ەشقانداي تالابى جوق ەكەنى تۋرالى ءوتىنىش جازعان. دەگەنمەن ميليتسيا بۇل جاعدايدا كۇدىكتى جاۋاپتان بوساتىلمايدى دەپ وتىر.

11 قاڭتاردا وشتا سوققىعا جىعىلعان ۇلان رايىمبەكوۆ قازىر اۋرۋحانادا جاتىر. ونىڭ جاعى سىنعان.

ماراتوۆ بۇعان دەيىن "توناۋ", "قاراقشىلىق" باپتارىمەن سوتتالعان. 2019 جىلى قازاندا ول كامەلەت جاسقا تولماعان قىزدى زورلادى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى. بىراق 8 قاڭتاردا سوت ونى ۇيقاماققا شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

Abai.kz

0 پىكىر