دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41
جاڭالىقتار 2519 0 پىكىر 28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:09

ومىرزاق اقجىگىت. و كازاحاح… يلي پلوحو، يلي نيچەگو

جاس كازاك ۋني. وت 11 مارتا 2010 گودا

نەداۆنو ۆ رەداكتسي «جالىن» پروشلو زاسە­دانيە «كرۋگلوگو ستولا»، پوسۆياششەننوە وبسۋجدە­نيۋ «كونتسەپتسي ناتسيونالنوي پوليتيكي» نا سترانيتساح رۋسسكويازىچنوي پرەسسى. وتكرىۆايا زاسەدانيە پوەت مۋحتار شاحانوۆ زامەتيل، «چتو ناتسيونال-پاتريوتى زانياتى سپاسەنيەم سۆوەگو يازىكا، سۆوەي كۋلتۋرى، سۆوەي ساموبىت­نوي ناتسي، ناكونەتس. ۆ تو ۆرەميا ناشي نەكوتو­رىە سوسەدي ۆىستۋپايۋت يز سوۆەرشەننو درۋگيح پوزيتسي. ناپريمەر، كاك موجنو دەرجات تاكوگو چەلوۆەكا، كاك دۋگين، نا دولجنوستي ديرەكتورا تسەنترا ستراتەگيچەسكيح يسسلەدوۆاني رف؟ يا ۆوت چيتايۋ ەگو ستاتيۋ. «پەرەحود پود پريامۋيۋ يۋريسديكتسيۋ موسكۆى ۆسەي تەرريتوري سرەد­نەي ازي، وسوبەننو كازاحستانا، كومپاكتنو زاسەلەننوي رۋسسكيمي. نيكاكوگو كازاحسكوگو ناتسيونالنو گوسۋدارستۆا! فاكت پرينادلەجنو­ستي ك رۋسسكوي ناتسي دولجەن پەرەجيۆاتسيا كاك يزبرانستۆو، كاك نەۆەروياتنايا بىتيننايا رو­سكوش، كاك ۆىسشەە انتروپولوگيچەسكوە دوستو­ينستۆو! پروپاگاندا ەتوي ناتسيونالنوي يسكليۋ­چيتەلنوستي دولجنا ستات وسيۋ پوليتيچەسكوگو ۆوسپيتانيا نارودا. دليا ۆىجيۆانيا رۋسسكوگو نا­رودا ۆ نىنەشنيح ترۋدنىح ۋسلوۆياح نەوبحوديمو وبراششەنيە ك سامىم راديكالنىم فورمام رۋس­سكوگو ناتسيوناليزما». مى نيكوگدا تاك نە گوۆو­ريلي ي نە بۋدەم گوۆوريت، نە ۋنيجالي درۋگيح نارودوۆ، يح يازىك، كۋلتۋرۋ».

جاس كازاك ۋني. وت 11 مارتا 2010 گودا

نەداۆنو ۆ رەداكتسي «جالىن» پروشلو زاسە­دانيە «كرۋگلوگو ستولا»، پوسۆياششەننوە وبسۋجدە­نيۋ «كونتسەپتسي ناتسيونالنوي پوليتيكي» نا سترانيتساح رۋسسكويازىچنوي پرەسسى. وتكرىۆايا زاسەدانيە پوەت مۋحتار شاحانوۆ زامەتيل، «چتو ناتسيونال-پاتريوتى زانياتى سپاسەنيەم سۆوەگو يازىكا، سۆوەي كۋلتۋرى، سۆوەي ساموبىت­نوي ناتسي، ناكونەتس. ۆ تو ۆرەميا ناشي نەكوتو­رىە سوسەدي ۆىستۋپايۋت يز سوۆەرشەننو درۋگيح پوزيتسي. ناپريمەر، كاك موجنو دەرجات تاكوگو چەلوۆەكا، كاك دۋگين، نا دولجنوستي ديرەكتورا تسەنترا ستراتەگيچەسكيح يسسلەدوۆاني رف؟ يا ۆوت چيتايۋ ەگو ستاتيۋ. «پەرەحود پود پريامۋيۋ يۋريسديكتسيۋ موسكۆى ۆسەي تەرريتوري سرەد­نەي ازي، وسوبەننو كازاحستانا، كومپاكتنو زاسەلەننوي رۋسسكيمي. نيكاكوگو كازاحسكوگو ناتسيونالنو گوسۋدارستۆا! فاكت پرينادلەجنو­ستي ك رۋسسكوي ناتسي دولجەن پەرەجيۆاتسيا كاك يزبرانستۆو، كاك نەۆەروياتنايا بىتيننايا رو­سكوش، كاك ۆىسشەە انتروپولوگيچەسكوە دوستو­ينستۆو! پروپاگاندا ەتوي ناتسيونالنوي يسكليۋ­چيتەلنوستي دولجنا ستات وسيۋ پوليتيچەسكوگو ۆوسپيتانيا نارودا. دليا ۆىجيۆانيا رۋسسكوگو نا­رودا ۆ نىنەشنيح ترۋدنىح ۋسلوۆياح نەوبحوديمو وبراششەنيە ك سامىم راديكالنىم فورمام رۋس­سكوگو ناتسيوناليزما». مى نيكوگدا تاك نە گوۆو­ريلي ي نە بۋدەم گوۆوريت، نە ۋنيجالي درۋگيح نارودوۆ، يح يازىك، كۋلتۋرۋ».

كازاحي ەست، ا كازاحسكوي

رەسپۋبليكي نەت، چتو لي؟

بولات اتاباەۆ, تەاترالنىي رەجيسسەر: منە نەلوۆكو زا مۋحتار-اعا. ون سيديت ي وپراۆ­دىۆاەتسيا. ەگو وپراۆدىۆانيە ۆىزىۆاەت ۋ مەنيا چۋۆستۆو نەلوۆكوستي. ەسلي مى ناتسيوناليستى، پوچەمۋ زا ەتو دولجنى وپراۆدىۆاتسيا؟ ۋچي­تەلنيتسا پروسيت ۋچەنيكوۆ، چتوبى وني پريدۋ­مىۆالي سلوۆا نا بۋكۆۋ «ج». پەتيا-ماتەرششيننيك گوۆوريت: «جوپا». ۋچيتەلنيتسا: «نەت تاكوگو سلوۆا». پەتيا: «ستراننو، جوپا ەست، ا سلوۆا نەت.» تاكوە جە وششۋششەنيە ۋ مەنيا سەيچاس. كازاحي ەست، سلوۆا ەست، ا كازاحسكوي رەسپۋبليكي نەت، چتو لي؟ پري كوممۋنيستاح، پري سويۋزە بىلا، ا سەيچاس كۋدا ونا دەلاس؟ نادو ەە ۋزاكونيت ي ۆسە!

يا رابوتايۋ س ناتسيونالنىمي تەا­ترامي ي زنايۋ، چتو تاكوە يازىك، كۋلتۋ­را. يا درۋجۋ س بۋرياتسكيم رەجيسسەروم بوريسوۆىم. ون ستاۆيت سپەكتاكلي و بۋرياتاح... نا رۋسسكوم يازىكە. پوتومۋ چتو، بۋرياتى نا سۆوەم يازىكە ۋجە نە گوۆوريات. بۋرياتى كاك ناتسيا يسچەزا­ەت. پوتومۋ چتو ۋبيلي دۋح ناتسي. بو­ريسوۆ گوۆوريت، «يا سۆيدەتەل توگو، كاك يسچەزاەت موي رودنوي نارود».

مەنيا رانشە ەتوت ۆوپروس نە ۆول­نوۆال، نە زانيمال، يا دۋمال، يا چتو چەلو­ۆەك ميرا، چتو لي. تەپەر ۆولنۋەت، زاني­ماەت. رۋسسكويازىچنىە جۋرناليستى سەيچاس پەداليرۋيۋت نا ناتسيونال-پاتريوتاح، ي ەتو ۋجە پرەۆراششاەت­سيا ۆ فوبيۋ، ۆ ستراح. ەلي رانشە ناس پۋگالي تەرروريستامي، سەيچاس ناچالي پۋگات پاتريوتامي. ەتو يا چيتايۋ ۆ «سۆوبودە سلوۆا»، ەتو يا چيتايۋ ۆ «تاسجارگانە»، ۆ «رەسپۋبليكە»، ەتو يا چيتايۋ نا سايتاح. ۆوكرۋگ ناتسيونال-پاتريوتوۆ يسكۋسستۆەننو سوزداەتسيا كاكوە-تو پولە، مول، «وستوروجنو، ۆوت وني، ناتسيونال-پاتريوتى!» پوەتومۋ نە نادو نام سەيچاس وپراۆدىۆاتسيا، ناو­بوروت، نام سەيچاس نادو رازياسنيات، چتو ناتسيونال-پاتريوتى، ەتو - نەيزبەجنو. يا نە حوچۋ پوۆتوريات سۋدبۋ نانايتسەۆ، بۋرياتوۆ، ەسكيموسوۆ،ي درۋگيح يسچەز­نۋۆشيح ناتسي. سەيچاس سوزدانا تاكايا سيتۋاتسيا، چتو مى دوبروۆولنو، نە زا­دۋمىۆاياس و پوسلەدستۆيح رازگوۆوري­ۆاەم درۋگ س درۋگوم نا رۋسسكوم يازىكە. ەتو سچيتاەم مى نورموي، چەم-تو سامو سوبوي رازۋمەيۋششيمسيا. تو ەست سوزدا­نا تاكايا دۋحوۆنايا سيتۋاتسيا، تاكايا سرەدا، كوگدا تى سام ناچيناەش ستات ۆراگوم سەبە. نيكتو پري ەتوم تەبيا نە زاستاۆلياەت گوۆورويت نا رۋس­سكوم. يا دالەك وت مىسلي، گدە پوپالو يس­كات ناتسيونالنىە ينتەرەسى، نو ەست سيتۋاتسي، كوگدا نادو يسكات. ي يا سچي­تايۋ، نە نادو يز ناتسيونال-پاتريوتوۆ دەلات پۋگالو وگورودنوە.

كوگدا مۋحتار شاحانوۆ ۆىستۋپال ۆ گەرماني، زنايا و چەم ون بۋدەت گوۆو­ريت، ا ون كونەچنو بۋدەت گوۆوريت و يازىكە، وب يستوري، و رودينە، يا، چەستنو ۆام سكاجۋ، بويالسيا، چتو دليا نەمتسەۆ ەتي داۆنو زابىتىە پونياتيا. ا ۋسپەح بىل وگرومنىي! يا پورازيلسيا! پوتومۋ چتو، ەتو ۆەچنىە تسەننوستي. دۋح ەتو تو، و چەم گوۆوريل مۋحتار-اگا - يازىك، كۋلتۋرا، يستوريا ي زەمليا. ەسلي مى پوتەرياەم يح، ۋمرەت ي ناش دۋح، ۆمەستە س نيم ي مى، ا ناشەي ناتسيونالنەي ۆاليۋتوي بۋدەت يۋان.

ەست 3 فۋنكتسي ينتەلليگەن­تسي، پريدۋماننىە نە منوي. پەر­ۆايا: سوحرانەنيە ناكوپلەننوگو ۆەكامي كۋلتۋرنوگو وپىتا ي ترانسلياتسيا ەە مولودەجي، چتوبى سۆياز ۆرەمەن نە وبو­رۆالاس; ۆتورايا: يننوۆاتسيا، ت.ە. پريدۋ­مىۆانيە نوۆوي مىسلي، نوۆىح يدەي ي ت.د. ي ترەتيا فۋنكتسيا: تولكوۆانيە ەتيح دۆويح. مى ناشۋ «كونتسەپتسيۋ» نە راس­تولكوۆالي، نە زانيماەمسيا ەتيم دەلوم. نادو ناۋچيتسيا ۋ ۆلاستي، كاك ونا راس­تولكوۆىۆاەت «پوسلانيە»! اج ميللي­اردى تراتيت!

نۋرلان ەريمبەتوۆ, مودەراتور «ايت-پاركا»: مۋحتار-اگا، تۋ جە «كون­تسەپتسيۋ»، يلي ۆاشي يدەي نا سترانيتساح گازەتى چيتايۋت نەمنوگيە. زاتەم يدەت ينتەرپرەتاتسيا ۆاشيح سلوۆ. ۆ تەح جە گازەتاح، نا تەح جە ميتينگاح. يح ينتەر­پرەتيرۋيۋت سوۆسەم درۋگيە ليۋدي. ي ۋ ليۋدەي پوياۆليايۋتسيا سومنەنيە. پوەتومۋ ي وچەن حوتەل بى ۆاس وستەرەچ وت تەح درۋزەي، كوتورىە ريادوم س ۆامي. كوگدا يا ۆاس سلىشۋ جيۆەم، يا ۋسپوكايۆايۋس. يا ۆيجۋ، ۆى گوۆوريتە سو زنانيەم دەلا، س بوليۋ ۆ دۋشە. يا حوتەل بى وبراتيت نا ەتو ۆاشە ۆنيمانيە.

ۆتوروە. كول ۋج زدەس رەچ يدەت و دەيستۆيتەلنو ۋۆاجاەموم دۆيجەني ناتسيونال-پاتريوتوۆ، كرومە ميتين­گوۆ، كرومە اكتسي ۆوززۆاني ي پرەسس-كونفەرەنتسي، كوتورىە نادوەلي ۆسەم، نادو پەرەيتي ك تەم كنيگام، كوتورىە پيشۋت وب يرلاندسكيح، يسپانسكيح نا­تسيوناليستاح، وب يستوري ناتسيونال-پاتريوتيزما. يستوري ناتسيوناليزما. ەتو نە پۋگاەت ليۋدەي. وني ناچينايۋت پو­نيمات، ۆ چەم دەلو، ۆنيكات س ۋۆاجەني­ەم ك ەتيم ليۋديام، ستوياۆشيم ۋ يستوكاح ەتيح دۆيجەني. كوگدا چيتاەش ستاتي و باسكسكيح، يرلاندسكيح سەپاراتيستاح، و كوسوۆە يلي فرانتسۋزسكوي كانادە ستانوۆيتسيا ستراشنو. ا كوگدا چيتاەش وسنوۆاتەلەي، ەتو ۆىزىۆاەت ۋۆاجەنيە. ي ساموە گلاۆنوە - پونيمانيە.

ناشا تسەل - پوستروەنيە موگۋ­ششەستۆەننوگو

كازاحسكوگو گوسۋدارستۆا

اديل تويگانباەۆ, رۋكوۆودي­تەل ەكسپەرتنوگو تسەنترا ناتسيونال­نوي ستراتەگي: موي دوكلاد نازىۆاەت­سيا «كونتسەپتسيا ناتسيونالنوي پو­ليتيكي ۆ سوۆرەمەننىح ۋسلوۆياح». س مومەنتا وبرەتەنيا نەزاۆيسيموستي نام پرەدلاگاليس سامىە رازنىە نا­تسيونالنىە يدەي، نو ني ودنا يز نيح تاك ي نە ستالا پو-ناستوياششەمۋ ناتسيو­نالنوي، سپوسوبنوي كونسوليديروۆات كازاحستانسكوە وبششەستۆو. پوتومۋ چتو ۆ سوۆرەمەننوي، كونفليكتنوي پولي­تيكە، كاچەستۆو «ناتسيونالنوي يدەي» دولجنو بىت، پرەجدە ۆسەگو، ناستۋپا­تەلنىم، سوسرەدوتوچەننىم نا سۋتي، نا ميسسي ناتسي. ناشا ميسسيا - ستات سوۆرەمەننىمي كونسەرۆاتورامي، سوحرانيايۋششيمي دۋح ناتسي دليا دو­ستوينىح سۆەرشەني ۆ بۋدۋششەم. ناشا ۆىسشايا تسەل - ەتو پولنوۆلاستيە كازاحسكوي ناتسي ۆ سۆوەي بوگوم داننوي سترانە، پوستروەنيە موگۋ­ششەستۆەننوگو كازاحسكوگو گوسۋدار­ستۆا. نو ەست ۆەششي، كوتورىە مەشايۋت نام ۆ دوستيجەني داننوي تسەلي:

- ۆو-پەرۆىح، رازوبششەننوست ي وت­سۋتستۆيە ۆنياتنىح ليدەروۆ;

- ۆو-ۆتورىح، زاۆىشەننىە ۆو­جديستسكيە امبيتسي. مى، ك سوجالەنيۋ، زارياجەنى نا ۆنۋترەننيۋيۋ بوربۋ، ا نە نا بوربۋ زا يدەيۋ ي ەتا ۆنۋترەننيايا كونكۋرەنتسيا سۆوديت دليا ناس «نا نەت» ۆوزموجنوست بىت ۋسلىشاننىمي;

- ۆ-ترەتيح، ياۆنىي نەدوستاتوك كونسترۋكتيۆنىح، كونكرەتنىح يدەي.

وپپوزيتسيوننىم التەرناتيۆ­نىم سيلام نەوبحوديم موراتوري نا ليۋبىە ۆنۋترەننيە كونفليكتى ي نا ۆتوروستەپەننىە تەمى. ۆسيۋ ەنەرگيۋ نۋجنو ناپراۆليات ۆوۆنە. مى دولجنى ناچات اكتيۆنو رابوتات س وبششەستۆوم، ا نە پرەۆراششاتسيا ۆ پوليتيچەسكۋيۋ سەكتۋ. ۆەليچيا ي ەدينستۆا ناتسي نەۆوزموجنو دوبيتسيا ودنيمي ليش پلامەننىمي پريزىۆا­مي. ۆ ناچالە نەوبحوديمو سوسرەدوتو­چيتسيا نا توم، (پۋست داجە مالوم), چتو مى دەيستۆيتەلنو سپوسوبنى سدەلات:

ۆو-پەرۆىح، ۆ وبرازوۆاني: سۋب­سيديروۆات ناپيسانيە دەيستۆيتەلنو حوروشيح ۋچەبنيكوۆ، يح يزدانيە، يح پرودۆيجەنيە ۆ سيستەمە وبرازوۆانيا. مى سامي موجەم دوپولنيتەلنو موتي­ۆيروۆات ۋچيتەلەي، ەسلي پريزناەم، چتو گوسۋدارستۆو سپراۆلياەتسيا س ەتيم پلوحو. لۋچشە سوزداۆات پرەميالنىي فوند دليا ۋچيتەلەي، پەرەداۆات گرانتى مو­لودەجنىم تۆورچەسكيم ورگانيزاتسيام، چەم ستويات نا وتۆەدەننوم ۆلاستيۋ پو­ليتيچەسكوم پياتاچكە. وبششەستۆو دولج­نو پوكازات سۆوي ۋپراۆلەنچەسكيە سپوسوبنوستي - ونو ۆپولنە سپوسوب­نو ۆ گۋمانيتارنوي وبلاستي كونكۋ­ريروۆات س گوسۋدارستۆوم.

ۆو-ۆتورىح، ۆ ستانوۆلەني ەدي­نوي كازاحسكوي ناتسي: نام داۆنو پورا وپرەدەليتسيا س پريوريتەتامي: ۆ چەم ناتسيونالنىي ينتەرەس كازاحستا­نا؟ كاك دەيستۆيتەلنو زادەيستۆوۆات ۆ گوسۋدارستۆەننوم سترويتەلستۆە نا­تسيونالنىي يازىك؟ كاكيە سوتسيالنىە رەشەنيا دولجنى زاششيششات ناشيح گراجدان وت بەدنوستي، ا گلاۆنوە، وت بەزىسحودنوستي؟ كاكيە پرويزۆودستۆا ۆىگودنى دليا رازۆيتيا، ا كاكيە تۋپي­كوۆى؟ كاكيە پروگراممى دولجنى سو­دەيستۆوۆات پريحودۋ ۆ پوليتيكۋ نو­ۆوگو پوكولەنيا؟ كاكيە يۋريديچەسكيە نورمى دولجنى پروتيۆودەيستۆوۆات ۆسەۆلاستيۋ، پرويزۆولۋ چينوۆنيكوۆ؟ كاكوۆا دولجنا بىت دۋحوۆنايا پرو­گرامما سوحرانەنيا ناتسي؟

ناشي پرەدكي - كوچەۆنيكي، وب­لادالي، نا موي ۆزگلياد، ۆىدايۋششيمي­سيا كاچەستۆامي: سپوسوبنوستيۋ چەتكو وريەنتيروۆاتسيا ۆ پروسترانستۆە ي سيتۋاتسي ي ۋمەنيەم راسسچيتىۆات سۆوي سيلى. ۆ ناشيح گەناح كروۆ ليۋ­دەي، كوتورىە نە تولكو زاۆوەۆالي كوگدا-تو وگرومنىە تەرريتوري، نو چتو ساموە گلاۆنوە سۋمەلي سوحرانيت يح ي ۋپراۆليات يمي. ۆ وسنوۆە ناشەي گو­سۋدارستۆەننوستي، پوميمو پروچيح ۆى­دايۋششيحسيا كاچەستۆ كازاحوۆ، زالوجەنا نارودنايا مۋدروست ي موبيلنوست مىشلەنيا. مۋدرەتسى پروشلوگو دولج­نى ترانسفورميروۆاتسيا ۆ پسيحولو­گوۆ ناستوياششەگو، سپوسوبنىح ۆليات نا ناتسيۋ، پەرەسترايۆات ي پريسپوسا­بليۆات ەە ك رەاليام سەگودنياشنەگو دنيا. مى دولجنى وسوزنات، كازاحستان دۆۋحسوتلەتنەي داۆنوستي وستالسيا ۆ پروشلوم. سەگودنيا مى - نوۆايا سترانا، نوۆىە كازاحي - س يزمەنەننىم سوزنا­نيەم، س بولەە راتسيونالنىم ۆزگليا­دوم نا جيزن، پونيمايۋششيە كاكوە مەستو مى زانيماەم ۆ سوۆرەمەننوم ميرە.

دليا توگو چتوبى نە يسچەزنۋت، چتوبى سوحرانيت ي پريۋمنوجيت ۆە­ليچيە ناتسي نام نەوبحوديمو چەستنو وتۆەتيت نا ۆوپروس: كتو مى؟ چتو مى دەلاەم ي چتو مى موجەم سدەلات ۆ مەجدۋنارودنوم راسپرەدەلەني ترۋ­دا س ماكسيمالنىم ەففەكتوم؟ مى دولجنى رەشات ەتي پروبلەمى نە ۆ زاكرىتىح پومەششەنياح. ا وبششاياس س وبششەستۆوم، پوسرەدستۆوم تەلەۆي­دەنيا، پوسرەدستۆوم كۋلتۋرنىح پروەكتوۆ ناپراۆلەننىح نا وب­ەدينەنيە ناتسي ۆ ەدينوە تسەلوە، نا پوۆىشەنيە ەە كونكۋرەنتوسپو­سوبنوستي ي ۋستويچيۆوستي. ناشا پسيحولوگيچەسكايا ۋستانوۆكا دولجنا زاكليۋچاتسيا نە ۆ «بوربە سو زلوم»، ا ۆ پوۆىشەني ينتەللەكتۋالنوگو ۋروۆنيا گوسۋدارستۆا.

ۆ-ترەتيح، ۆ وبلاستي گوسۋدار­ستۆەننوگو سترويتەلستۆا. نۋجەن چەتكي اكتسەنت نا ناتسيونالنوم، ا نە پروستو ابستراكتنوم گراجدانسكوم فور­ماتە گوسۋدارستۆەننوستي. چتو يا يمەيۋ ۆ ۆيدۋ؟

پەرۆوە. كاچەستۆەننىە پرەفەرەن­تسي ناتسيونالنومۋ يازىكۋ ي ەگو نوسي­تەليام (نەزاۆيسيمو وت يح ناتسيونال­نوستي). دوپۋستيموست ەكونوميچەسكوي ي كۋلتۋرنوي وبوسوبلەننوي اكتيۆنو­ستي ناتسيونالنىح مەنشينستۆ، نو نە يح پوليتيچەسكوي وبوسوبلەننوستي.

ۆتوروە. ۆ ۋسلوۆياح پەرەحودنوگو پەريودا دوپۋسكاەتسيا رەگيونالنوە يلي وتراسلەۆوە پريمەنەنيە ناتسيو­نالنىح كۆوت.

ترەتە. ۆ ليۋبوم كونفليكتە ينتە­رەسوۆ ناتسي ي گوسۋدارستۆا پرەدپوچتە­نيە وتداەتسيا ناتسي. ەە سوبستۆەننايا رول ۆىشە تسەننوستي ليۋبوي ستابيل­نوستي ي ەە ينتەرەسى رەاليزۋيۋتسيا داجە تسەنوي ريسكا ستابيلنوستي.

تاكايا پوزيتسيا نە ياۆلياەتسيا ناتسيو­ناليستيچەسكوي ي داجە پروتيۆورەچيت ەي پو منوگيم پۋنكتام. ەە سمىسل - وبو­رونا ناتسي، نو نە يسكليۋچيتەلنوست يلي ۆىسترايۆانيە ليۋدەي پو ناتسيو­نالنوي يەرارحي. ونا نە پرەتەندۋەت نا چۋجوە، ونا وتستايۆاەت سۆوە.

چەتۆەرتوە. مى موجەم ستات وت­كرىتىم گوسۋدارستۆوم ۆ وتكرىتوم ميرە، نو دليا ەتوگو نەوبحوديمى يننوۆاتسيون­نىە ۋچەبنىە ي ناۋچنو-تەحنيچەسكيە پروگراممى، پري كوتورىح ينوستران­نىم سپەتسياليستام بۋدەت ينتەرەسنو ي ۆىگودنو رابوتات ۆ ناشەي سترانە، رابوتات نا كازاحسكۋيۋ يدەنتيچنوست، داجە نە ستانوۆياس ەە چاستيۋ.

پياتوە. كازاحسكوە بۋدۋششەە دولج­نو سترويتسيا، ۆ توم چيسلە ي نا وسنوۆاح پروگراممى «كۋلتۋرنوي رەپاترياتسي»، پرەدوستاۆليايۋششەي وتكرىتىە ۆوزموج­نوستي ۆسەم بەز يسكليۋچەنيا پروجي­ۆايۋششيم ۆ رەسپۋبليكە. نەوبحوديمو سدەلات ستاۆكۋ يمەننو نا رازۆيتيە چەلوۆەچەسكوگو پوتەنتسيالا. سوزدات دوستوينىە ۋسلوۆيا دليا ناۋچنوگو تسۆە­تا ناتسي، سوزدات ۋسلوۆيا دليا ۆوزۆرا­ششەنيا تەح، كتو ۆىەحال.

شەستوە. مى وبيازانى ۆزيات نا سەبيا وتۆەتستۆەننوست زا «ۋتەچكۋ موز­گوۆ». ناشا گلاۆنايا تراگەديا ۆ توم، چتو ناشي دەتي پەرەستايۋت سۆيازىۆات سۆوە بۋدۋششەە س ەتوي سترانوي. وني ۋەزجايۋت ۋچيتسيا، رابوتات زا گرانيتسۋ ي نە نا­مەرەنى ۆوزۆراششاتسيا. وني ستانوۆيات­سيا ينىمي مەنتالنو. نو پروبلەما نە ۆ يح سپوسوبنوستي پريسپوسابليۆاتسيا ك چۋجومۋ ي نوۆومۋ، ا ۆ ناشەي زاكوستە­نەلوستي ي نەوپراۆداننوي زامكنۋتوستي نا سەبە. دەپوپۋلياتسيا، ۆىميرانيە - ۆوت و چەم نام نەوبحوديمو زادۋماتسيا.

سەدموە. مى وبيازانى ستات پري­مەروم كاچەستۆەننوي دەموكراتي. كازاحسكوە گراجدانستۆو دولجنو بىت پريۆيلەگيەي ي وتۆەتستۆەننوستيۋ. پري ەتوم ونو وپرەدەلياەتسيا پرەدەلنو ود­نوزناچنو: سوبستۆەننوە ۋچاستيە ۆ سۋد­بە كازاحسكوگو نارودا، ۆ كازاحسكوم ناتسيونالنوم پروەكتە، نا كازاحسكوم يازىكە.

گراجدانستۆو دولجنو بىت سو­پرياجەنو س وتۆەتستۆەننوستيۋ ي وبيازا­تەلستۆامي، دەيستۆۋيۋششيمي ۆ رامكاح كونستيتۋتسيوننىح پولوجەني. ۆ رام­كاح تەح جە پولوجەني نە-گراجدانە دولجنى يمەت پراكتيچەسكي توت جە سپەكتر پراۆ، زا يسكليۋچەنيەم ەلەكتو­رالنىح. نە-گراجدانە دولجنى بىت وسۆوبوجدەنى وت بازوۆىح نالوگوۆ ي ۆوەننوي سلۋجبى. دولجنى بىت ليشە­نى ۆوزموجنوستي ناچينات ليۋبوە دەلو (ليۋبوي بيزنەس) نا تەرريتوري سترانى. وني موگۋت رابوتات ۆ ليۋبىح گوسۋدار­ستۆەننىح يلي چاستنىح سترۋكتۋراح كاك ناەمنىە رابوتنيكي. نو نە-گراجدانە دولجنى يمەت ۆسە ۆوزموجنوستي ستات گراجدانامي، ەسلي ەتو سووتۆەتستۆۋەت يح جەلانيۋ: كاجدىي ۆپراۆە جيت تاك، كاك حوچەت. ماسسوۆوە پرويزۆودستۆو سۆو­بودنىح ليۋدەي - ەتو تەحنولوگيا مەچتى، ۆىسترەليۆايۋششايا ناس، كاك راكەتۋ، نا پەرۆىە پوزيتسي ۆ ميرە. ي تولكو تاك، پرەدەلنو ناگلو ي پو ماكسيمۋمۋ، نۋج­نو ستاۆيت ۆ ەتوم ميرە سوبستۆەننىە زاداچي. نيكاكوي لجي. نيكاكوي فال­شي. ۆسە ۋكلادىۆاەتسيا ۆ نەسكولكو سلوۆ: منە ەست دەلو دو بۋدۋششەگو يمەن­نو ەتوي سترانى. يلي ەگو نەت.

سەيداحمەت كۋتتىكادام, گل.رەداكتور جۋرنالا «مىسل»: ۋ مەنيا تاكايا ۋراۆنوۆەشەننايا پوزيتسيا، ي دليا مەنيا «كازاحستانسكوە» زاكليۋچاتسيا پرەجدە ۆسەگو ۆ «كازاحسكوستي». ۆ كون­تسە 80-ح، ناچالە 90-ح يا ستويال نا ستورو­نە كازاحسكيح ينتەرەسوۆ، پوتومۋ چتو توگدا رۋسسكويازىچنايا پرەسسا، روسسي­سكيە سوبكورى، پوكوينىي پوليتولوگ نۋربولات ماسانوۆ، كوتورىي ستال پوز­جە مويم درۋگوم، ي نۋرلان امرەكۋلوۆ، ۆسە وني جەستكو «ناەزجالي» نا كازاح­سكۋيۋ سۋششنوست. يا پوستوياننو ديسكۋتي­روۆال س نيمي. زاتەم پوشلا وبراتنايا ۆولنا، يا توگدا ناچال زاششيششات رۋس­سكويازىچنىح. پونيماەتە، زدەس نايتي توچنىي بالانس ينتەرەسوۆ. پوتومۋ چتو ۆسە مى جيۆەم ۆ ودنوي سترانە. ۆسە مى دولجنى وبلادات راۆنىمي پراۆامي. نو، تەم نە مەنەە، يسكليۋچيتەلنوە پولوجەنيە كازاحوۆ، نىنچە گوسۋدار­ستۆووبرازۋيۋششەي ناتسي، ني ۆ كوەم سلۋچاە نەلزيا وتريتسات. نادو، نا­كونەتس، پريزنات تۆەردو ي جەستكو: كازاحستان - گوسۋدارستۆو كازاحوۆ. ي ۆ گوسۋدارستۆە كازاحوۆ حۋجە ۆسەح جيۆۋت سامي كازاحي. پو ۆسەم سوتسيولو­گيچەسكيم ۆوپروسام وني زانيمايۋت 6-7 مەستا. نو يا دۋمايۋ، نا ساموم دەلە 15-16. گدە-تو 5 پروتسەنتوۆ وچەن بوگاتىح، 10 پروتسەنتوۆ سرەدنيح، ا ۆسە وستال­نىە - بەدنىە. كۋلتۋرنىە ليۋدي ۋمە­يۋت سلۋشات. كازاحوۆ 65 پروتسەنتوۆ، كاك موجنو يح نە سلۋشات؟ زريا ۆلاست پودنيالا ەتۋ دوكترينۋ. نام سەيچاس پودنيمات نادو ەكونوميكۋ، كۋلتۋرۋ، وبرازوۆانيە. كۋلتۋرنىي، وبرازو­ۆاننىي، سىتىي چەلوۆەك ۆسەگدا بۋدەت پونيمات درۋگوگو چەلوۆەكا.

گوسۋدارستۆو سوزداەتسيا تولكو نا ناتسيونالنوي وسنوۆە

مۋحتار تايجان, رۋكوۆوديتەل فوندا «بولاتحان تايجان»: سەگودنيا پرەكراسنىي دەن - تاكايا ۆسترەچا، نا­ۆەرنوە، دولجنا بىلا داۆنو سوستويات­سيا. ۋ ناس وچەن بولشوە نەپونيمانيە ۆ پونياتياح. كوگدا مى گوۆوريم «گوسۋ­دارستۆو كازاحوۆ» يمەەتسيا ۆ ۆيدۋ يدەو­لوگيچەسكي، يستوريچەسكي گوسۋدارستۆو كازاحوۆ. ي تۋت جە يدۋت كومممەنتاري: ا-ا، حوتيات سوزدات گوسۋدارستۆو دليا كا­زاحوۆ! كاك بۋدتو كازاحي سوبيرايۋتيا كاكيە-تو پريۆيلەگي دليا سەبيا ورگا­نيزوۆىۆات. ي سرازۋ جە يدەت درۋگايا رەاكتسيا.

ناسچەت ينتەرپرەتاتسي، و چەم گوۆو­ريل نۋرەكە. ينتەرپرەتيرۋيۋت-تو كاك راز رۋسسكويازىچنىە جۋرناليستى، كوتورىە نە پونيمايۋت، چتو گوۆوريت مۋحتار شاحانوۆ. ا نە پونيمايا - بوياتسيا. پوتومۋ چتو، مۋحتار-اگا گو­ۆوريت ەكسپرەسسيۆنو، ەموتسيونالنو ي سرازۋ جە يدۋت زاكازنىە ستاتي، يا ەتو توجە ۆيجۋ. و ناتسيونال-پاتريوتاح پيشۋت پريامو: ناتسيستى، فاشيستى، ا نە­كوتورىە دەياتەلي و ناس سكازالي ۋجە «كازاحسكي شوۆينيزم پوشەل». ۋ ناس، ەتوگو، كونەچنو جە، نەت!

ۆتوروە. مى، شالا-قازاق، دالا-قازاق، قالا-قازاق، دولجنى بىت ۆمە­ستە، مى دولجنى بىت ەدينىم نارو­دوم، پوتومۋ چتو مى ودنا ناتسيا. ناس نە دولجنى بوياتسيا رۋسسكيە، ۆوت ەتو وچەن ۆاجنو! ۆ ۆوپروساح زاششيتى سلو­ۆا، ۆ ۆوپروساح تاموجەننوگو سويۋزا نام نۋجنو سوۆمەستنو رابوتات س رۋسسكي­مي جۋرناليستامي. يا ليچنو ۋۆاجايۋ ي دۋۆانوۆا، ي رازۋموۆا، ي يۋريتسىنا. ۋ ناس رازنىە پوزيتسي تولكو ۆ نا­تسيونالنوم ۆوپروسە. ەسلي نا رۋس­سكوم يازىكە س نيمي ناچات ديالوگ، يا نادەيۋس، يح توجە موجنو ۋبەديت. تاك گوۆوريت منە پوزۆولياەت موي وپىت رابوتى ۆ ينستيتۋتە پوليتيچەسكيح رە­شەني. «كونتسەپتسيا ناتسيونالنوي پو­ليتيكي» مالو وبياسنياەتسيا نا رۋسسكوم يازىكە. ەتو نادو دەلات.

كرومە توگو، نۋجنو پرينيمات ۆو ۆنيمانيە ميروۆوي وپىت. پودني­ماەمىي نامي ۆوپروس ۆ ميرە رەشەن داۆنو ي رەشەن ودنوزناچنو. ەسلي پوسموترەت نا پوليتيچەسكۋيۋ كار­تۋ ميرا، 170 گوسۋدارستۆ سوزدانو نا ناتسيونالنوي وسنوۆە. نەناتسي­ونالنىە گوسۋدارستۆا ۆ ميروۆوي پوليتولوگي سچيتايۋتسيا «ۆرەمەن­نىمي گوسۋدارستۆامي» ي وني سوز­دانى كولونياليستامي. كرومە توگو پو دوكۋمەنتام وون، كورەننىم نارو­دوم سچيتاەتسيا نارود، كوتورىي جي­ۆەت نا داننوي تەرريتوري نە مەنە 500 لەت. ي پۋست موي درۋزيا، جيۆۋششيە زدەس نەسكلكو پوكولەني، نا مەنيا نە وبيجايۋتيا... يني ۆ دوكۋمەنتاح وون، ني ۆ ودنوي كونۆەنتسي، ني ۆ ودنوم دوكۋمەنتە گوسۋدارستۆ سنگ نە ناپي­سانو، چتو ناتسيونالنىە مەنشين­ستۆا يلي دياسپورى يمەيۋت پراۆو نە زنات گوسۋدارستۆەننىي يازىك. تاكوۆى مەجدۋنارودنىە پراۆيلا، زاچەم نام يزوبرەتات ۆەلوسيپەد! چتوبى پولۋچات گراجدانستۆا، سداەش ەكزامەن نە تولكو پو گوسۋدارستۆەننو­مۋ يازىكۋ، نو ي پو يستوري، تو ەست تەبە نادو دوكازىۆات سۆويۋ لويالنوست ك ەتومۋ گوسۋدارستۆۋ. ۆ ميرە ەتو توجە داۆنو رەشەننىي ۆوپروس. ناتسيو­نالنىە گوسۋدارستۆا نە وزناچاەت نە دەموكراتيچەسكيە گوسۋدارستۆا. پوسمو­تريتە نا ەۆروپۋ، نا ۆەس مير. منوگيە ناتسيونالنىە گوسۋدارستۆا داجە سو­حرانيلي مونارحي ۆ زناك سيمۆولا سۆوەي ناتسيونالنوي يدەنتيچنوستي. ۋ ناس جە پوستوياننو يدەت سپەتسيالنوە پروتيتوۆوپوستاۆلەنيە: ناتسيونال­نوە، زناچيت نەدەموكراتيچەسكوە، نە­پراۆوۆوە.

وبىچنىە رۋسسكيە ليۋدي نە ۆوز­راجايۋت، مى بۋدەم ۋچيت دەتەي نا كازاحسكوم، دايتە ۆوزموجنوست. ۆوز­موجنوست نە سوزداەت گوسۋدارستۆو. ۋ ناس پرەتەنزي ك گوسۋدارستۆۋ، ك ەگو نا­تسيونالنوي پوليتيكە، كوتوروە نە سوز­داەت ۋسلوۆيا دليا پودكرەپلەنيا ۆسەح ناتسيونالنىح تسەننوستەي. يز 5 تىسياچ يزداني 450 كازاحسكيح، كوتورىە پو وبەمۋ مەنشە ودنوي «كازاحستانسكوي پراۆدى». پوسموتريتە نا تەلەۆيدەنيە - پوزور، نا كازاحسكوم يازىكە پەرەدا­چي يدۋت نوچيۋ. زناچيت، گوسۋدارستۆو نە سوزداەت يازىكوۆۋيۋ سرەدۋ. ۆ چەم دەلو؟ ۆ دەنگاح؟ نەت، دەنگي ەست. دەلو ۆ توم، ەسلي ۆ سترانە بۋدەت نيزكي ۋروۆەن پاتريوتيزما، بۋدەت ۆوزموجنوست راز­ۆوروۆىۆات ناتسيونالنوە دوستويانيە. بۋدەت پاتريوتيزم - پوياۆيتسيا حو­زياين ۆ سترانە، كوتورىي سپروسيت: «يزۆينيتە، پوچەمۋ نەفت پرودا­ەتسيا پو تاكوي تسەنە؟!» ۆوت ۆ چەم، پريچينا! يرۋسسكويازىچنىە جۋر­ناليستى دولجنى ياسنو سەبە ەتو پو­نيمات!

يلي ۆوزمەم «كازاحسكي شوۆي­نيزم». و چەم رەچ؟! ۆ پاۆلودارە گلاۆنايا ترانسپورتنايا ارتەريا گورودا نوسيت يميا كۋتۋزوۆا. ۋليتسا ابايا سوستويت يز 4-ح دوموۆ...

يا حوچۋ وبراتيتسيا ناشيم ك گورود­سكيم كازاحام، بيزنەسمەنام. ەتو شكو­لا «حەليبەرن» - راسسادنيك كوسموپولي­تيزما. وني كوگو گوتوۆيات، وتداۆايا سۆويح دەتەي ۆ ەتۋ شكولۋ؟ بۋدۋششيح انگليچان؟ كاكوي سمىسل؟ ەسلي بيزنەسمەنى كاك سمەلىە، ريسكوۆىە ليۋدي نە بۋدۋت اك­تيۆنىمي ۆ وبسۋجدەني تاكيح جيزنەن­نوۆاجنىح ۆوپروسوۆ، نە بۋدۋت لەزت ۆ پوليتيكۋ، پوليتيكا ساما ك نيم پريدەت. ي حوتەل بى وبراتيتسيا ك سپەتسسلۋجبام، مۆد، كنب. ي وپپوزيتسيا، ي ناتسيونال-پاتريوتى، ەتو پروستو گراجدانسكي اك­تيۆنىە ليۋدي، وني بوريۋتسيا ي زا بۋدۋ­ششەە ۆاشيح دەتەي. كاجدىي چينوۆنيك، كاجدىي چەلوۆەك ۆ پوگوناح دولجەن وسوزناۆات ەتو چەتكو، مى يم نە ۆراگي. موي دەتي ۋچاتسيا ۆ كازاحسكوي شكولە، وني زنايۋت كازاحسكي لۋچشە مەنيا.

المات ازادي, كوررەسپوندەنت گازەتى «وبششەستۆەننايا پوزيتسيا»: يا وت­نوشۋس ك كوسموپوليتام، نە زنايۋششيم سۆوي رودنوي يازىك ي كوگدا سلۋشال ۆاس، منە حوتەلوس ۆسە گلۋبجە ي گلۋبجە ۆتيانۋت گولوۆۋ ۆ پلەچي...يا پروچيتال ي دوكترينۋ ي التەرناتيۆنۋيۋ كونتسەپ­تسيۋ. ي تام ي تام سحولاستيكا، ت.ە. وبو­سنوۆانيە سۆويح دوگماتوۆ. ياناۋچيلسيا گوۆوريت پو-كازاحسكي، حوت ي پلو­حو، چەرەز رازگوۆورنىي ۋزبەكسكي. يا پوستۋپيل ۆ ۆۋز ۆ تاشكەنت، ا تام پوچتي ۆسە گوۆوريات پو-ۋزبەكسكي...ۆوت، ۆى گوۆوريتە، كازاح ەسلي نە ليۋبيت سۆويۋ كۋلتۋرۋ، سۆويۋ مۋزىكۋ ي ت.د. ون نە كازاح. يا كازاح، نو پوچەمۋ يا دولجەن ليۋبيت تو، چتو منە نە نراۆيتسيا؟ يانە ليۋبليۋ «دوس-مۋكاسان»، يا ليۋبليۋ «بي دجي». ي ەسلي يا روديلسيا كازاحوم، پوچەمۋ يا دولجەن بىت مۋسۋلماني­نوم؟ يلي حريستيانينوم، ەسلي روديل­سيا رۋسسكيم؟ ياتولكو نەداۆنو ستال رازليچات جەتىگەن وت سازسىرنايا. نو، وت ەتوگو يا دۋمايۋ، نيچەگو نە پو­تەريال... كوسموپوليت، ەتو نەوبيازاتەل­نو چەلوۆەك بەزرودنىي. يا پرەدلاگايۋ پەرەيتي ۆ سلۋچاە س رۋسسكويازىچنىمي وت ەتوگو ك وپرەدەلەنيۋ - راۆنودۋشەن ون ك سۆوەي سۋدبە، ك سۋدبە كازاحسكوي ناتسي. پوتومۋ چتو، سامو تاكوە پونيا­تيە «كوسموپوليت» ۆىزىۆاەت ۋ مەنيا نەپريازن ي وتتورجەنيە. سامو سلوۆو «ناتسيونال-پاتريوت» كاك راز تاكي وترا­جاەت سۋت زاياۆلەننوي التەرناتيۆنوي كونتسەپتسي. ۆ ەتومسلوۆە يا نە ۆيجۋ ني­چەگو پلوحوگو.

چەم وپاسەن گلوباليزم ي چەم تى ينتەرەسەن ميرۋ؟

سەيداحمەت كۋتتىكادام: فرانتسۋز ليۋبيت سۆويۋ فرانتسۋزسكۋيۋ كۋلتۋرۋ، نەمەتس - نەمەتسكۋيۋ، يتاليانەتس - يتاليانسكۋيۋ. ي ۆسە ەتي كۋلتۋرى سو­ستاۆليايۋت ميروۆۋيۋ كۋلتۋرۋ. ميروۆايا كۋلتۋرا نە ابستراكتنوە پونياتيە. ونا يمەەت سۆوي سوستاۆليايۋششيە. چەم سيل­نەە ي بوگاچە ناتسيونالنايا كۋلتۋرا، تەم سيلنەە ي بوگاچە ميروۆايا. گلوبا­ليزم تەم ي وپاسەن، چتو ون رازمىۆايا گرانيتسى ناتسيونالنىح كۋلتۋر، راز­مىۆاەت ميروۆۋيۋ كۋلتۋرۋ. ۆوت پوچەمۋ سەيچاس ناشا تسيۆيليزاتسيا نا پوروگە كاتاستروفى، نا پوروگە اپوكاليپسيسا. پوەتومۋ رازۆيۆات سۆويۋ ناتسيونال­نۋيۋ كۋلتۋرۋ - ەتو ناش دولگ پەرەد مي­روۆوي كۋلتۋروي. پويميتە، ەتو، المات. ناشا ساموبىتنوست، ناشا كۋلتۋرا - ۆوت، وني ينتەرەسنى ەۆروپە ي امەريكە. كوگدا پريەزجاەش نا زاپاد سو سكريپ­كوي ەتو دليا نيح نە ينتەرەسنو. ەسلي تى پريەحال سو سۆوەي دومبروي يلي سازسىرناەم، ەتو وچەن داجە ينتەرەس­نو. پوەتومۋ پروتيۆوپوستاۆليات ودنو درۋگومۋ - نەنورمالنو.

ءومىرزاق اقجىگىت: يا ۋجە گود، كاك رابوتايۋ گلاۆنىم رەداكتوروم گازەتى «جاس قازاق ءۇنى» ي س مويم پريحودوم ونا ستالا دۆۋيازىچنوي. ەتو نە مويا پري­حوت، ەتو - ۆىنۋجدەننايا مەرا. پوتومۋ چتو، رۋسسكيە ي كازاحي جيۆۋت ۋ ناس ۆ پا­راللەلنوم ميرە ي نە سوپريكاسايۋتسيا. ا تە، كتو دولجەن بىت موستيكوم مەجدۋ ەتيمي دۆۋميا ستورونامي ۆ ليتسە جۋرنا­ليستوۆ، پوليتيكوۆ، پوليتولوگوۆ، نا ەتۋ تسەل چەستنو نە رابوتايۋت. ۆوت، سيديت ناپروتيۆ مەنيا ۋۆاجاەمىي توۆ.نۋرلان ەريمبەتوۆ، كوتورىي نەداۆنو نا دۆۋح رۋسسكويازىچنىح گازەتاح كاكيح تولكو يارلىكوۆ نە ناۆەشيۆال نا ناس. ناچي­نايا س توگو، چتو ناتسيونال-پاتريوتى زا­يگرىۆايۋت س كازاحامي، كونچايا تەم، چتو مى ي «ليۋدي س بولنوي پسيحيكوي ي نيز­كوي سامووتسەنكوي»، ي «بەزدەلنيكي»، ي ترەبۋەم مى «دليا سۆوەگو نارودا كاكيح-تو پرەفەرەنتسي» ي ت.د. يا دۋمال، ون بۋ­دەت زدەس وتستايۆات ەتۋ سۆويۋ توچكۋ زرەنيا. ا ون سكازال تولكو تو، چتو ۆى سلىشالي. ي ۆسە. ا پوچەمۋ؟ پوتومۋ چتو، ۆ سلۋچاە س گازەتامي ون گوۆوريل تو، چتو وني حوتەلي ۋسلىشات. ي زدەس، چتو حو­تەل ۋسلىشات شاحانوۆ...

يا يزۋچايا ناشي نارودى پريشەل ك ۆىۆودۋ، چتو رۋسسكيە ي كازاحي - براتيا-بليزنەتسى. پو سۆوەمۋ دۋحۋ. ەتو موە تۆەردوە ۋبەجدەنيە. ي لۋچشە، دوبرو­جەلاتەلنەە، بلاگوجەلاتەلنەە، چەم كازاحي، ك رۋسسكيم نە وتنوسيتسيا نيكتو! نيگدە! يا پوۆتوريايۋ تو، چتو پيسال ۆ وت­ۆەتە دۋۆانوۆۋ - كازاحستان زەمنوي راي دليا نەكازاحوۆ. ي ۆوت زدەس پوراجاەت دۆۋليچيە رۋسسكويازىچنوي پرەسسى. پو­چەمۋ دۆۋليچيە؟ پوتومۋ چتو، ونا ۆسە ۆرەميا پروتيۆوپوستاۆليايۋت كازاحوۆ رۋسسكيم. و توم كاك «ۋسپەشنو» ترۋديت­سيا ۆ ەتوم ناپراۆلەني «سۆوبودا سلو­ۆا» ناشا گازەتا ۋجە پيسالا. ۆەسنوي ۋ مەنيا بىلا ۆوزموجنوست پروەحات پو سەۆەرنىم وبلاستيام كازاحستانا. ي كوگدا يا گوۆوريۋ تو، كاك سەيچاس، چتو دۋ­مايۋ، چتو پەرەجيۆايۋ، يا ۆيجۋ، چتو ليۋدي پونيمايۋت. ۆمەستو توگو، چتوبى يمەننو وبياسنيات ليۋديام، ناشي كوللەگي ۆسە پەرەيناچيۆايۋت. دليا چەگو؟ چتوبى نا­بيرات وچكي پەرەد سۆويمي رابوتادا­تەليامي. ۆوت وني ي سوزدايۋت تۋ سامۋيۋ فوبيۋ، ستراح. پوكازىۆايۋت ناتسيونال-پاتريوتوۆ ۆ ۆيدە سامىح جۋتكيح سترا­شيليشش. ا نام نادو سۆوي «پلاتسدارم»، وتۆوەۆاننىي ۋ ۆلاستي، راسشيريات ي راسشيريات. مى رازبۋديلي نارود، تە­پەر نام نازاد دوروگي نەت. يلي مى دوۆەدەم ەتو دەلو دو كونتسا ي پوسترويم كاك نا توم جە زاپادە ناتسيونالنوە كازاحسكوە دەموكراتيچەسكوە گوسۋدار­ستۆو، يلي مى يسچەزنەم كاك ناتسيا، سا­موبىتنايا، س بوگاتەيشەي كۋلتۋروي، كو­تورۋيۋ منوگيە ەششە نە زنايۋت. يسچەزنەم بەز ۆوين ي گولودا، ۆ ميرنوە ۆرەميا. پو­چەمۋ؟ ا پوتومۋ، چتو ناشەي ۆلاستي نۋج­نى تولكو دەنگي، تولپا ي وني سامي. ۆ پروتيۆنوم سلۋچاە نە ستال بى چەلوۆەك، ۋ كوتوروگو ۋجە بىلو چەتىرە وسوبنياكا زا رۋبەجوم، پوكۋپات ۋ بەرەگوۆ جەنەۆ­سكوگو وزەرا ەششە ودين زا 72 ملن.دوللا­روۆ. پوسترويل بى ون نا ەتي دەنگي كاك مينيمۋم 72 شكولى!

ي پوسلەدنەە. زدەس بىلو سكازا­نو: «ەسلي نە زنايۋت كازاحي كازاحسكوگو يازىكا، ۆ ەتوم وني نە ۆينوۆاتى!». ۆي­نوۆاتى! ەششە كاك ۆينوۆاتى! وني نە بىلي ۆينوۆاتى تولكو دو 17-18 لەت. يا كوگدا پوستۋپيل ۆ ينستيتۋت، زا 3 مەسيا­تسا ۆىۋچيل رۋسسكي يازىك. س پوموششيۋ ترەح رۋسسكيح گازەت. ا كازاحسكي يازىك موجنو زا 3 نەدەلي ۆىۋچيت. بىلو بى جەلانيە.

مۋحتار تايجان: يا حوتەل بى وب­راتيتسيا ك رۋسسكويازىچنىم جۋرنالي­ستام، پوچەمۋ ۆى نە ۆەدەتە ديسكۋسسيۋ نا رۋسسكوم يازىكە، نە پريگلاشاەتە تەح جە اۆتوروۆ كونتسەپتسي. پوچەمۋ نە دو­ۆوديتە دو رۋسسكويازىچنوگو چيتاتەليا يح پوزيتسيۋ؟ رۋسسكويازىچنايا اۋديتوريا نە چيتاەت، نە سلىشيت، نە زناەت، چتو حو­تيات ناتسيونال-پاتريوتى ي پوەتومۋ بو­يتسيا. ۆى ۆمەستو ەتوگو دەلاەتە تولكو وپيسانيە سوبىتيا ي داەتە سۆوە منە­نيە.

نۋرلان ەريمبەتوۆ: يا نيكومۋ نە حوچۋ پونراۆيتسيا. ۆى چتو، دۋماە­تە، يا نە پونيمايۋ چۋۆستۆا مۋحتار-اگا، چۋۆستۆا اتاباەۆا، ۆاشي چۋۆستۆا، ومە­كە، نا موي پۋبليكاتسي؟ يا پرەكراسنو پونيمايۋ. ۆ تاكيح ۆارياتسياح يا حوچۋ رازگوۆوريۆات...يا وچەن حوچۋ، چتوبى ەتو بىلو ناچالوم سەرەزنوگو رازگو­ۆورا.

تالگات ەسەنكۋلوۆ, يسپولني­تەلنىي ديرەكتور وو «ىزگى امال»: وسنوۆنوي يزيان «كونتسەپتسي» زاكليۋ­چاتسيا ۆ توم، چتو ونا بازيرۋەتسيا نا ەت­نوتسەنتريچەسكوم پودحودە ك پروبلەمە، كوتورايا ۆىدۆينۋلا گوسۋدارستۆو. مى مونوناتسيونالنوە گوسۋدارستۆو پوتو­مۋ، چتو مى ەست «نارود كازاحستانا». تاك پروپيسانو ۆ ناشەي كونستيتۋتسي. ناتسيا - پونياتيە سۋگۋبو پوليتيچەسكوە. مى ۆسە نەزاۆيسيمو وت ەتنيچەسكوگو پرويسحوجدەنيا ياۆلياەمسيا پرەدستاۆي­تەليامي ناتسي، كاك ەدينستۆەننوگو پو­ليتيچەسكوگو سۋۆەرەنا نا ەتوي تەرري­توري. ەتنيچەسكوە پرويسحوجدەنيە ۆ ۋسلوۆياح منوگوناتسيونالنوگو گوسۋدارستۆا نە يمەەت ابسوليۋتنو نيكاكوگو وسنوۆانيا! ي ەتو نادو ۋسۆويت اۆتورام «كونتسەپتسي». گوسۋدارستۆو يدەت پو پۋتي فورمي­روۆانيا ەدينوي ناتسي. ي يا سچيتايۋ، پري ەتوم سامىم گلاۆنىم بازيسوم دول­جەن بىت نە مومەنت ەتنيچەسكوگو پرو­يسحوجدەنيا، ا ميسسيا ناتسي.

ۆتوروە. مى ناحوديمسيا نا يستو­ريچەسكوم مومەنتە - پري پەرەحودە يز ودنوي ستادي رازۆيتيا نا درۋگۋيۋ ي زدەس ۆسەگدا پريسۋتستۆۋەت سۋبەكتيۆ­نىي مومەنت. ەۆرەەۆ ۆەلي پروروكي، امەريكانتسەۆ - وتتسى-وسنوۆاتەلي، ۋ رۋسسكيح بىلي يۆان گروزنىي ي پەتر ۆەليكي. ي مى دولجنى ۆو ۆسەح دو­كۋمەنتاح زاكرەپيت يستوريچەسكۋيۋ كونسوليديرۋيۋششۋيۋ رول گلاۆى نا­شەگو گوسۋدارستۆا!

ەششە حوچۋ سدەلات ودنو زامەچانيە. تە كازاحي، و كوتورىح مى بەسپوكو­يمسيا، جيۆۋت حۋجە ۆسەح نە پوتومۋ چتو، وني كازاحي، ا پوتومۋ چتو وني لەنيۆى ي بەز ينيتسياتيۆنى. پوەتو­مۋ نادو ۆەكتور ديالوگا پەرەۆوديت نا پوستروەنيە گراجدانسكوي ناتسي، بازيرۋيۋششەيسيا نا سۆوبودومىسلياششيح ليۋدياح. ۆوت ەتو - سامىي گلاۆنىي پرين­تسيپ.

ۆوت زدەس تۋلەگەن بايتۋكەنوۆ، كوررەسپوندەنت گازەتى «ۆرەميا» زا­دال تە سامىە تري ۆوپروسا، كوتورىە ۋۆيدەلي سۆەت ۆ توي جە گازەتە زا №32 وت 4.03.2010. پوەتومۋ مى يح پريۆە­دەم ۆ سوكراششەننوم ۆيدە، سوحرانيايا سمىسل.1.پوچەمۋ ناتسيونال-پاتريوتى نە پروتەستۋيۋت پروتيۆ وبلومكوۆ كوس­ميچەسكيح راكەت؟ 2. منوگيە گوسچينوۆ­نيكي جيۆۋت ياۆنو نە پو زارپلاتە، ەتو كاك-تو زابوتيت ناتسيونال-پاتريوتوۆ؟ 3. نە سلىشەن گولوس پارلامەنتاريەۆ، ناۆەرنوە، دەلو نە ۆ ناتسيونالنو­ستي؟

تۋت يا زادال ۆوپروس سامومۋ بايتۋ­كەنوۆۋ: «پوچەمۋ، كاك مى ناچيناەم گوۆوريت و پروبلەماح كازاحسكوي ناتسي، رۋسسكويازىچنايا پرەسسا تۋت جە پەرەۆوديت سترەلكۋ نا سوتسيال­نىە ۆوپروسى؟ پوچەمۋ ۆى وپيات پروتيۆوپوستاۆلياەتە ودنو درۋگو­مۋ؟ پوچەمۋ نەلزيا ودنوۆرەمەننو وسۆەششات وبا ۆوپروسا؟ يپوتوم، ۆوپروسى يازىكا، سوحرانەنيا ناتسي ۆسە-تاكي يمەيۋت، نەۆەرنوە، پريوري­تەت پەرەد پروبلەموي دوروگ، پيتە­ۆوي ۆودى ي كوررۋپتسي؟» سيدياششيە ۆ زناك سوگلاسيا زاكيۆالي گولوۆوي. ا بايتۋكەنوۆ نيچەگو نە وتۆەتيل.

ۆىنۋجدەننىي

كوممەنتاري

مى كوگدا سەلي زا ەتوت ماتەريال، دۋمالي وگرانيچيتسيا ستەنوگرافيچە­سكيم وتچەتوم، چتو ي داەم. چتوبى، كاك گوۆوريت كوررەسپوندەنت «ۆرەمەني»، «دونەستي مىسل دو نارودا ۆ يسكوننوم ۆيدە»، چتوبى چيتاتەل موگ سام رازو­براتسيا ۆ سۋششەستۆە ۆوپروسوۆ. نو، ۆوت چيتايۋ، كاك بىلو ۆىشە سكازانو، گازەتۋ «ۆرەميا». ت.بايتۋكەنوۆ زاكونچيل سۆويۋ ستاتيۋ تاك: «لۋچشە ۆسەح نا ەتي ۆوپرو­سى وتۆەتيل رەداكتور گازەتى «جاس قازاق ءۇنى» ۋميرزاك اكجيگيت:

-يا زامەتيل، چتو رۋسسكويازىچنايا پرەسسا ۆسەدا پەرەۆوديت ۆوپروسى نا­تسيونالنوگو نا سوتسيالنىە تەمى. كاك تولكو مى گوۆوريم و پولوجەني كازاحسكوي ناتسي، تام سرازۋ گوۆوريات: «پوسموتريتە، سكولكو ۋ ناس پرو­بلەم!»

ۆسە سرازۋ پونيالي: ۋ ۋميرزاكا اك­جيگيتا درۋگيح پروبلەم نەت». چتو تۋت سكاجەش، چەلوۆەك سەل نا سۆوي ليۋبي­مىي كونەك... نو، وجيدات درۋگوگو ي نەلزيا بىلو. ۆەد ۋبيرات گلاۆنوە ي ۆىپياچىۆات ۆتوروستەپەننوە، ك تومۋ جە پەرەيناچيۆات سمىسل سلوۆ، پريداۆايا يم درۋگوە زناچەنيە، سوۆپادايۋششەە س «گەنەرالنوي لينيەي» يزدانيا، ۆ ەتوم ۆيديات، ناۆەرنوە، تۋلەگەنى «سمىسل» سۆوەي رابوتى. ەسلي سراۆنيت وبە ستا­تي، ليۋبوي جەلايۋششي ۆ ەتوم وچەن لەگكو ۋبەديتسيا.

ناپريمەر، ون ۆ توي جە ستاتە، نا­زۆاننوي «ناتسيونالنايا كۋحنيا» - نۋ، كونەچنو، جە، «كۋحنيا»، چتو ەششە موگلو بىت! - پيشەت: «ب.اتاباەۆ سكازال: «كازاحي ەست، ا سلوۆا نەت، چتو لي؟» ا بىلو سكازانو، پوۆتورياەم: «كازاحي ەست، ا كازاحسكوي رەسپۋ­بليكي نەت، چتو لي؟»... ي تاك ۆو ۆسەم. «بۋرياتى ۆىميرايۋت». چتو گوۆوريل دوسلوۆنو اتاباەۆ، توجە پريۆەدەنو ۆىشە.

«...پوەت ي ەگو سپودۆيجنيكي ۋسپەلي زارابوتات سەبە يميدج نە ستولكو رادەتەلەي كازاحوۆ، سكولكو پۋگاتەلەي ۆسەح درۋگيح». و توم، س چەي «دوبروي پوموششيۋ» تاك پولۋچاەتسيا، كونەچ­نو، ني-ني، حوتيا زا «كرۋگلىم ستولوم»، كاك ۆى توجە موگلي ۆ ەتوم ۋبەديتسيا، بىلو سكازانو منوگو سلوۆ. دالەە. «...پري ۋپوميناني ۆ ودنوم پرەدلوجەني سلوۆ «لەنيۆىي» ي «كازاح» پو زالۋ پو­شەل نەدوۆولنىي روپوت.

ا ۆوت دوۆولنىي روپوت پوشەل، كوگدا ودنا يز ۋچاستنيتس «كرۋگلوگو ستولا» گنەۆنو ۋپرەكالا جۋرناليستوۆ ۆ ۋپوترەبلەني تەرمينا «كازاحگەيت». پو مىسلي ۆىستۋپاۆشەي، ەتو سلوۆو وسكوربلياەت ۆسيۋ ناتسيۋ، پوەتومۋ نادو كونكرەتيزيروۆات!

تو ەست ۆى پونيالي: سامو سوبى­تيە نە وسكوربلياەت ناتسيۋ، نو ۆوت نازۆانيە...» نۋ، كونەچنو جە، ۋ كازاحوۆ «گەيتى» ۆ كروۆي، پوەتومۋ سامو سوبى­تيە نە وسكوربلياەت ناس، تولكو ۆسلۋح گوۆوريت نە نادو. ا بايتۋكەنوۆ نە كازاح، ون داجە، ناۆەرنوە، نە چەلوۆەك، ون ۆىشە ەتوگو! حوتيا، نادو وتمەتيت، ليۋبوي چەلوۆەچەسكي پوروك ۆ توي يلي ينوي ستەپەني پريسۋشش ۆسەم نارودام.

ناسچەت «لەنيۆوستي كازاحوۆ». م.تايجان پريۆەل تسيتاتۋ يز پيسما گەنەرالا ماكارتۋرا مارشالۋ ەيزەن­حاۋەرۋ: «زدەس تاكوي لەنيۆىي نا­رود!» پيسمو بىلو و ياپونتساح پو­سلە ۆوينى...

تاك چتو، مى ۆ وچەرەدنوي راز ستالكي­ۆاەمسيا س نەستولكو داۆنو يزۆەستنىم، سكولكو وچەن دەشەۆىم ليتەراتۋرنو-جۋرناليستسكيم پريەموم، نازىۆاە­مىم «ۋكۋسوم موسكي» ي پريمەنياە­مىي وت بەسسيلنوي زلوستي، كوگدا ۆوزرازيت پو سۋششەستۆۋ نەچەم، ا ۆوزراجات نادو، پوتومۋ چتو نادو وترابوتات سۆوي كۋسوك حلەبا س ماس­لوم. ي ەتو پراۆيلنو، ۆەد تا جە سوبا­كا تسەنيتسيا تولكو توگدا، كوگدا چەستنو سلۋجيت سۆوەمۋ حوزياينۋ...

نە نامي سكازانو: «سوباكا لاەت، كاراۆان يدەت». دەيستۆيتەلنو، نام نەكوگدا نا يح ۋكۋسى وبراششات ۆني­مانيە، تەم بولەە لاي بۋدەت تولكو ۋسيليۆاتسيا پو مەرە سترويتەلستۆا ناشەگو ناتسيونالنوگو كازاحسكوگو گوسۋدارستۆا. نام نادو ەگو ۋكرەپليات ي رازۆيۆات، ي ۆ ەتوم گوسۋدارستۆە ۆسە، كتو بۋدەت پوموگات نام وت چيستوگو سەردتسا، بۋدەت جيت حوروشو! پوتومۋ چتو مى سترويم ەگو چەستنو، س وتكرىتوي دۋشوي ي سەردتسەم. مى بۋدەم سترويت سپراۆەدليۆوە گوسۋدارستۆو. ۆەليكي ال-فارابي زاۆەششال نام: «جيۆي­تە پري سپراۆەدليۆوم پراۆيتەلە!» ي مى پروتياگيۆاەم سۆويۋ رۋكۋ ۆسەم ناشيم سووتەچەستۆەننيكام: بۋدتە ۆ ەتوم ۆەليكوم دەلە ۆمەستە س نامي! كا­زاحسكايا مۋدروست گلاسيت: «چەستنومۋ چەلوۆەكۋ ۆسەگدا نايدەتسيا مەستو».

ا چتو كاساەتسيا منوگوچيسلەننىح بايتۋكەنوۆىح ي يح حوزياەۆ. ۆىبور دە­لات يم...

ءومىرزاق اقجىگىت

http://www.altyn-orda.kz/interview/o-kazaxax%E2%80%A6-ili-ploxo-ili-nichego/

0 پىكىر