جۇما, 23 ءساۋىر 2021
قوعام 4377 0 پىكىر 23 اقپان, 2021 ساعات 11:32

مامين ۇكىمەتى كوكتەمگى سۋ تاسقىنىنا دايىن با؟

ەلدى مەكەندەردى سۋ تاسقىنىنان قورعاۋ ءۇشىن 2021-2023 جىلدارعا ارنالعان سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس-شارالاردىڭ جول كارتاسى بەكىتىلدى. ونى ىسكە اسىرۋعا 160 ملرد تەڭگەدەن استام قاراجات بولىنەدى.

توتەنشە جاعداي مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، الداعى سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن 10 مىڭنان استام قىزمەتكەر مەن بىرنەشە تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان.

«تجم اۆاريالىق-قۇتقارۋ بولىمشەلەرىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارىنىڭ توبىن قۇردى، اتاپ ايتساق، 10 مىڭنان استام قىزمەتكەر، 1800-دەن استام تەحنيكا، 27 تىكۇشاق، 330 ءجۇزۋ قۇرالى جانە 1,3 مىڭ موتوپومپا دايىن.

ازاماتتىق قورعانىس اسكەري بولىمدەرىندە 3 مىڭ ادامعا ارنالعان شاتىرلى لاگەرلەر دايىندالدى، قازاۆياقۇتقارۋ اۋە كەمەلەرى تۇراقتى دايىندىقتا تۇر»,- دەلىنگەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.

سونىمەن قاتار، جانار-جاعارماي، ينەرتتى ماتەريالدار مەن قاپ قورلارى قالىپتاستىرىلدى، شۇعىل شىعىندارعا ارنالعان توتەنشە رەزەرۆتەر قاراستىرىلدى، سانى 38 مىڭنان استام ادام، شامامەن 13 مىڭ بىرلىك تەحنيكا، 500-دەن استام ءجۇزۋ جانە 2500-دەن استام سۋ ايدايتىن قۇرالدان تۇراتىن ازاماتتىق قورعاۋ قۇرالىمدارى ايقىندالدى.

بۇگىندە ەلدى مەكەندەردەن 13 ملن تەكشە مەتردەن استام قار شىعارىلعان. ال، ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا «كوكتەم-2021» رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعان كورىنەدى.  جاتتىعۋ بارىسىندا ازاماتتىق قورعاۋدىڭ مەملەكەتتىك جۇيەسىنىڭ دايىندىعى تەكسەرىلمەك.

Abai.kz

0 پىكىر