جەكسەنبى, 25 قىركۇيەك 2022
بيلىك 2367 0 پىكىر 16 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

قازىعۇرتتىڭ بازارىندا باعا تۇراقتى

تەڭگەنiڭ ەركiن اينالىمعا جiبەرiلۋi العاشقىدا حالىق اراسىندا دەگبiرسiزدiك تۋعىزعانى راس. ونىڭ ۇستiنە كوپشiلiكتiڭ «ازىق-تۇلiك تاۋارلارىنىڭ باعاسى كۇرت قىمباتتاپ كەتەدi ەكەن» دەگەن قاڭقۋ ءسوزi دە بۇعان قامشى بولا ءتۇستi.

دەگەنمەن، ءالiپتiڭ ارتىن باعايىق دەگەن سابىرلىلىقپەن حالىق نارىق زاڭىنىڭ بەتالىسىن باجايلاپ كۇتتi. اسiرەسە، مۇندايدا بازار – تiرشiلiك بارومەترi ەمەس پە؟! اسىپ-تاسىپ، باعاسى كۇرت قىمباتتاپ جاتقان ازىق-تۇلiك تاۋارلارى دا كورiنبەدi.

ەلباسى ن.ءا.نازارباەۆتىڭ اتقارۋشى بيلiككە باعاعا باقىلاۋدى بارىنشا كۇشەيتۋ جونiندەگi تاپسىرماسى تۇتىنۋشىلاردىڭ بويىنا سەنiم ۇيالاتتى. سونداي-اق، باعانى تۇراقتاندىرۋ جونiندە اۋداندا شتاب قۇرىلىپ، وندا 4 جۇمىس توبى جاساقتالىپ، باعانىڭ وسۋiنە جول بەرمەۋدە.

بۇگiنگi كۇنگە جۇمىس توبى اۋدان كولەمiندەگi 220 دۇكەن، 7 بازار، 4 كوتەرمە ساۋدا ءۇيiن، 24 جانار-جاعارماي بەكەتiن، 27 ءدارiحانا، 13 قۇرىلىس ماتەريالدار دۇكەنiن، بارلىعىن قوسقاندا 295 نىساننىڭ يەلەرiمەن باعانى قىمباتتاتپاۋ جونiندە ءوزارا مەموراندۋمعا قول قويدى. كۇندەلiكتi مونيتورينگ جۇرگiزiپ وتىرۋ ءۇشiن 93 جاۋاپتى قىزمەتكەر بەكiتiلدi.

– اۋدانداعى 295 ساۋدا نۇكتەسiندە باعا تۇراقتى، – دەيدi بiزبەن اڭگiمەسiندە اۋداندىق شتابتىڭ مۇشەسi, كاسiپكەرلiك ءبولiمiنiڭ باسشىسى ايان كوشكiنباي. – ەگەر باعانى نەگiزسiز كوتەرگەن فاكتiلەر ورىن السا، جەرگiلiكتi تۇرعىنداردىڭ شتابقا نەمەسە كاسiپكەرلiك بولiمiنە حابارلاۋىنا تولىق مۇمكiندiك جاسالعان.

باعانى وسiرمەۋ جونiندە «امانگەلدi» اگروونەركاسiپتiك كورپوراتسياسى» جشس-نiڭ باس ديرەكتورى نۇرلان قۇرالوۆتىڭ ايتقان پiكiرi كوڭiلگە قونىمدى. «ازىق-تۇلiكتiڭ، قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ جانە وزگە دە تاۋارلاردىڭ قىمباتتاۋىنا جول بەرiلمەۋi تيiس. مۇنى مەملەكەتتiك ورگاندار مەن تيiستi ۆەدومستۆولار قاتاڭ قاداعالاۋدا ۇستايدى دەگەن ۇمiتتەمiن. بiزدەر، كاسiپكەرلەر مەن وتاندىق تاۋار وندiرۋشiلەر وسى كۇنگە دەيiن مەملەكەت تاراپىنان جاسالىپ كەلە جاتقان ماتەريالدىق قولداۋ مەن جەڭiلدiكتەردi پايدالاندىق. سونىڭ قايتارىمىن وتەيتiن كەز كەلدi. «امانگەلدi» اگروونەركاسiپتiك كورپوراتسياسى» جشس-نiڭ ۇجىمى نان ونiمدەرiنiڭ نەگiزسiز قىمباتتاۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشiن وزiمiزدە وندiرiلەتiن ۇننىڭ باعاسىن وسiرمەۋدi موينىمىزعا الىپ وتىرمىز» دەيدi ن.قۇرالوۆ.

بۇگiندە اۋدان حالقى اراسىندا تۇتىنۋ باعاسىنا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق باسىلعان. باعا تۇراقتى. حالىق «كوپپەن كورگەن – ۇلى توي» دەپ قالىپتى جاعدايدا تiرشiلiگiن جالعاستىرۋدا.

ج.سۇيەۋبەكوۆ. قازىعۇرت اۋدانى

Abai.kz

0 پىكىر