سارسەنبى, 26 اقپان 2020
نە دەيدى؟! 4510 0 پىكىر 15 قىركۇيەك, 2015 ساعات 08:16

سوراقىلىق ءارى داراقىلىق

استانا اتتى شاھارىمىزدىڭ باۋىرجان مومىشۇلى مەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلدارىنىڭ قيىلىسىنداعى قوناق ءۇيدىڭ اتاۋى قانداي دەپ ويلايسىز؟  اتاۋى لاتىن جازۋىمەن تۇر. بىلاي دەپ: «ibis».   مەن بۇنى اعىلشىن تىلىندەگى اتاۋ بولار دەپ، ء بىرشاما اعىلشىنشا بىلسەم دە، ەشبىر سوزدىكتەردەن الگىنىڭ اۋدارماسىن تابا المادىم. ال ورىسشا وقىساڭىز....

باۋىرجان اتامىزدىڭ كوشەسى  مەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلى بويىندا ورنالاسقان وسىناۋ عيماراتتىڭ يەسى ءوزىمىزدىڭ قاراكوز ەكەن. ءاۋ، مۇنىسى نەسى ول بەيشارا-بەيباقتىڭ؟ بۇل نە دەگەن باسسىزدىق؟ وسى قازاق جىگىتتەرىنىڭ ءبىرازى نامىستان جۇرداي. گەرولد بەلگەر ايتقانداي، «قازاقتا نامىستان باسقاسىنىڭ ءبارى بار». اعىلشىنشا اتاۋعا ەلىرەدى دە تۇرادى. الماتىدا دا سونداي، ءتىل باسقارماسىندا ءجۇرىپ كۇرەسىپ ەدىك، تۇك شىقپادى. قايران تۋعان ءتىلىم-اي، قور بولىپ باراسىڭ-اۋ!

P.S. «ibis» قوناقۇيى بىزدە عانا ەمەس، شەتەلەدەردە دە بار كورىنەدى. سونىڭ ءبىرى مىسالى، ءباا-دەگى (دۋبايداعى) «ibis» وتەلى (سۋرەتتە).

  

باقىتجان بوستان

استانا

Abai.kz

0 پىكىر