سەيسەنبى, 22 ماۋسىم 2021
كاسىپ-ءتۇبى ءناسىپ 3339 0 پىكىر 3 ماۋسىم, 2016 ساعات 17:46

شاردارانىڭ بالىعى ەۋروپا نارىعىن جاۋلاماق

تانىمال بالىق وسىرۋشىلەر قازىردىڭ وزىندە ەۋروپادا شاردارالىق بالىقتىڭ ءدامىن جاقسى بىلەتىندەرىن جانە ونى ءتىپتى نورۆەگيالىق بالىقتان ارتىق كورەتىنىن ايتادى.

شاردارا قالاسىندا بالىقتى قايتا وڭدەيتىن تاعى ءبىر كاسىپورىن ىسكە قوسىلدى. ونى ءوزىنىڭ جەكە قاراجاتىنا جەرگىلىكتى كاسىپكەر تالعات جالعاسباەۆ اشتى.

ول ءوزى ماماندىعى بويىنشا زاڭگەر، ۇزاق ۋاقىت بويى ماقتا ءوسىردى، ەندى بالىقتى قايتا وڭدەۋمەن اينالىسۋعا كىرىستى.  تالعات ءوز ءىسىنىڭ تابىستى بولارىنا سەنىمدى، ويتكەنى ونىڭ تۋعان قالاسى ءوڭىردىڭ كليماتتىق ەرەكشەلىكتەرىنە جانە سۋدىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە قاراماستان قىرىق جىلدان بەرى بالىق كاسىبىمەن تىرلىك ەتىپ وتىر.  جەرگىلىكتى بالىق وسىرۋشىلەر ەڭبەكقورلىعىنىڭ جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى قولدانۋدىڭ ارقاسىندا «مۇندا بالىق وسپەيدى» دەگەن تاپتاۋرىن پىكىردى باياعىدا-اق جوققا شىعاردى.

ءوندىرىس بالىقتى جۋعا، قابىلداۋعا ارنالعان ورىن، ساقتاۋعا جانە مۇزداتۋعا ارنالعان توڭازىتقىشتار، بالىقتى مۇشەلەۋگە جانە تىلۋگە ارنالعان تسەحتار، دايىن ءونىمدى قاپتايتىن بولىمنەن تۇراتىن بالىق وڭدەۋشى كەشەندى قامتيدى.

ءوندىرىس تەحنولوگى جۇپار شەريەۆا كاسىپكەرلەر پالاتاسىنان كەلگەن قوناقتارعا وندىرىستىك تسەحتاردى ارالاتىپ، بالىقتى قابىلداۋ، ونى بورشالاۋ جانە تازالاۋ، جون ەتتى مۇزداتۋ، دايىن ءونىمدى قوراپتارعا سالۋ پروتسەستەرى قالاي جۇرگىزىلەتىنىن كورسەتتى.

«اۋلاپ الىنعان بالىقتى تسەحتارعا جەتكىزەدى. مۇندا ءبىز ونى قايتا وڭدەيمىز جانە شەتەلگە جىبەرۋگە دايىندايمىز، نەگىزىنەن بۇعان كوكسەركەنىڭ جون ەتى الىنادى»، – دەدى ول.

ءبىر اۋىسىمدا مۇندا ءبىر جارىم تونناداي بالىق قايتا وڭدەلەدى. ال، ءوندىرىستىڭ قۋاتتىلىعى 4-5 توننا قايتا وڭدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

ءوندىرىس قالدىقسىز جۇرەدى: ءتىپتى بالىقتىڭ سۇيەكتەرىنىڭ ءوزى سۇيەك ۇنىنا اينالادى.

جاڭا زاۋىت شاردارا سۋ قويماسىنا تىكەلەي جاقىن جەردە سالىنعان.  كاسىپورىننىڭ قۋاتتىلىعى – جىلىنا 600 توننا ءونىم.  ءونىمنىڭ باسىم بولىگى مۇزداتىلعان تۇردە وتكىزىلەدى.  بۇل ءۇشىن بالىقتى قارقىندى مۇزداتۋعا ارنالعان تەحنولوگيالىق جەلى مەن جون ەت تسەحى ىسكە قوسىلعان. كاسىپورىن شيكىزات رەتىندە ارال جانە شاردارا سۋ قويماسىنىڭ بالىعىن الادى.  كاسىپكەر، سونداي-اق، بالىقتى بالقاشتىق جانە اتىراۋلىق بالىقشىلاردان ساتىپ الادى.

زاۋىتتىڭ جۇمىس ىستەگەنىنە 10 كۇن بولسا دا، تالعات قازىردىڭ وزىندە دايىن ءونىمدى ەۋروپاعا – گەرمانيا مەن بالتىق ەلدەرىنە، سونىمەن بىرگە رەسەيگە جىبەرىپ ۇلگەرگەن. بالىق ەۋروپاعا شىعۋعا قۇقىعى بار الماتىلىق ديستريبيۋتورلىق فيرما ارقىلى وتكىزىلەدى. تالعات، تاياۋ ۋاقىتتا، ءوز ونىمدەرىن ەۋروپالىق نارىققا دەربەس شىعاراتىن بولادى: ەۋرونومىر الۋعا ارنالعان قۇجاتتاردى وتكىزىپ قويدى.  بۇگىندە تالعاتتىڭ جوسپارلارى بيىكتى كوزدەيدى – قازاقستاننان تىس جەرلەردەگى نارىقتى نىق جاۋلاپ الاتىنداي ءونىم شىعارۋدى جولعا قويۋ. بالىقتى قايتا وڭدەۋمەن اينالىساتىن شاردارالىق ەكى كاسىپورىننىڭ قولىنان كەلگەن ءىستى تالعاتتىڭ دا ەڭسەرەرى انىق.

تانىمال بالىق وسىرۋشىلەر قازىردىڭ وزىندە ەۋروپادا شاردارالىق بالىقتىڭ ءدامىن جاقسى بىلەتىندەرىن جانە ونى ءتىپتى نورۆەگيالىق بالىقتان ارتىق كورەتىنىن ايتادى. سازان، تورتا بالىق، قىلىش بالىق، تابان بالىق پەن كوكسەركە  – ەندى بۇل ەلىمىزدەن تىس جەرلەردە وڭتۇستىك قازاقستاندى تانىتاتىن برەند بولىپ تابىلادى. تالعات جالعاسباەۆ ءوز ونىمىنە سۇرانىستىڭ وسەتىنىنە سەنىمدى. 

Abai.kz

0 پىكىر