سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
انە، كوردىڭ بە؟ 4389 9 پىكىر 29 ناۋرىز, 2017 ساعات 13:58

بەس بايدان قازاققا بەس تيىن پايدا بار ما؟

جاقىندا "Forbes" جۋرنالى الەمنىڭ ەڭ باي ادامدارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالادى. بۇل جولى 31-رەت جاڭارتىلىپتى.

جاڭارتىلعان تىزىمدە داۋلەتى تاسىعان بەس قازاقستاندىق بار ەكەن.

ءبىزدىڭ بەستىكتىڭ ىشىندە بايلىعى بارىنەن اسقان بولات وتەمۇراتوۆ ەكەن. جۋرنال وتەمۇراتوۆتىڭ بايلىعىن 2,3 ملرد دوللار دەپ باعالاعان. بۇكىل الەم بايلارىنىڭ رەيتينگىندە وتەمۇراتوۆ  896-شى بولىپ جايعاسقان.

سونداي-اق، الەمدەگى ەڭ باي ادامدار قاتارىنا  "قازاقمىس" كورپاراتسياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى ۆلاديمير كيم جانە تيمۋر مەن دينارا قۇلىباەۆتار دا كىردى.  ولار جالپى ەسەپتە 973 ورىندا تۇر. ياعني، ۇشەۋى ءبىر پوزيتسيانى بولىسۋدە.

الەم بايلارىنىڭ ىشىندە "ەۋرازيالىق بانك" اق پرەزيدەنتى اليدجان يبراگيموۆ تا بار. ول 1,9 ملرد قارجىمەن 1908 ورىنعا كوتەرىلگەن.

بايلار رەيتينگىندە بيلل گەيتس ءتورتىنشى جىل قاتارىنان ءبىرىنشى ورىندى بەرەر ەمەس. ونىڭ بايلىعى بىرەر جىل بۇرىن عانا 75 ملرد دوللار بولعان. قازىر بيلل گەيتستىڭ داۋلەتى  86 ملرد دوللار.

ەكىنشى ورىنعا بيلل گەيتستىڭ دوسى ۋوررەن باففەت ورنالاسسا، دجەف بەزوس تۇڭعىش رەت الەم بايلارىنىڭ ۇشتىگىنە ەندى.

Forbes تىزىمىنە رەسەيدىڭ 96 ازاماتى ەنگەن. بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 12 ەسەگە كوپ.

ورتاق ەسەپكە جۇگىنسەك، دۇنيەجۇزىنىڭ اۋقاتتىلارىنىڭ كەرۋەنىنە ىلىسكەن بەس قازاقستاندىقتىڭ ورتاق بايلىعى 10,3 ملرد دوللاردى قۇرايدى ەكەن.

ايتپاقشى، بۇل بەسەۋ قازاقستاننىڭ قالتالى ازاماتتارىنىڭ كوشىن باستاپ تۇرعاندار، راس. ءىرىلى-ۇساقتى ەلۋ بايىمىز بار. ولاردىڭ بەسەۋى الەمدىك رەيتينگتەگى اۋقاتتى ادامدار. وسى ءبىز، قازاقشىلىققا سالىنىپ، بايىمىز بار دەگەنىمىزدەن، بىزگە نە پايدا؟ قازاققا قىزمەت ەتپەيتىن بايدان نە قايىر؟..

Abai.kz

9 پىكىر