بەيسەنبى, 19 شىلدە 2018
968 0 پىكىر 12 قازان, 2017 ساعات 09:45

ءاندىجاندا ماقتا تەرۋ ناۋقانى كەزىندە ەڭ ءىرى كوتەرمە بازار جابىلدى

ءاندىجان قالاسىنداعى ەڭ ءىرى "جاحون بوزوري" ماقتا تەرۋ ناۋقانىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى جابىلىپ قالدى. "وزودليكتىڭ" ءموبيلدى ءتىلشىسىنىڭ حابارلاۋىنشا، وبلىستىڭ كوپتەگەن اۋداندارىندا بىرنەشە بازاردىڭ جۇمىسى توقتاتىلعان. اندىجاندىقتار مۇنداي شەشىمگە نارازى بولىپ وتىر.

«جاحون بوزوري» كوتەرمە بازارى بەيسەندى جانە جەكسەنبى كۇندەرى عانا جۇمىس ىستەيدى. قالعان كۇندەرى ول جابىق تۇرادى.

ء"اندىجان وبلىسىنىڭ بارلىق اۋداندارىنداعى كاسىپكەرلەر وسى بازاردان تاۋار الادى. كارىموۆ باسقارۋى كەزىندە ماقتا تەرۋ ناۋقانى بارىسىندا بۇل بازاردى ەشقاشان جاپقان ەمەس. ەندى ساۋداگەرلەرگە ءوز دۇكەندەرىن اشۋعا رۇقسات بەرمەي وتىر", - دەدى جەرگىلىكتى تۇرعىن.

Abai.kz

0 پىكىر