سەيسەنبى, 22 قازان 2019
650 5 پىكىر 17 ماۋسىم, 2019 ساعات 19:41

قازاقستاندا جاڭادان ەكى مينيسترلىك قۇرىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قاۋلىسىمەن جاڭادان ەكى مينيسترلىك قۇرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ رەسمي سايتىندا حابارلاندى.

قازاقستان  رەسپۋبليكاسى  كونستيتۋتسياسىنىڭ 44-بابىنىڭ 3) تارماقشاسىنا سايكەس مەملەكەتتىك  باسقارۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جانە  تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا

قاۋلى ەتەمىن:

مىنالار:

1) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى:

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ ىشكى جانە سىرتقى ساۋدا ساياساتىن قالىپتاستىرۋ جانە ىسكە اسىرۋ، حالىقارالىق ەكونوميكالىق ينتەگراتسيا، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى;

قازاقستان رەسپۋبليكاسى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ تەحنيكالىق رەتتەۋ، ستاندارتتاۋ جانە ولشەم بىرلىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى;

قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەكسپورتتى ىلگەرىلەتۋ سالاسىنداعى قىزمەتتى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى فۋنكتسيالارى مەن وكىلەتتىكتەرى بەرىلە وتىرىپ;

2) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى:

قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋدىڭ، تۇرمىستىق قاتتى قالدىقتارمەن جۇمىس ىستەۋدىڭ مەملەكەتتىك ساياساتىن قالىپتاستىرۋ جانە ىسكە اسىرۋ، تابيعي رەسۋرستاردى قورعاۋ، ولاردى ۇتىمدى پايدالانۋدى باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ سالاسىنداعى;

قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ سۋ قورىن پايدالانۋ جانە قورعاۋ، سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋ بۇرۋ، ورمان شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى;

قازاقستان رەسپۋبليكاسى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك گەولوگيالىق زەرتتەۋ، مينەرالدىق-شيكىزات بازاسىن مولايتۋ سالاسىنداعى فۋنكتسيالارى مەن وكىلەتتىكتەرى بەرىلە وتىرىپ قۇرىلسىن.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى:

1) قازاقستان رەسپۋبليكاسى  پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىمەن كەلىسىم بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جانە ولارعا ۆەدومستۆولىق باعىنىستى ۇيىمداردىڭ شتات سانىن قايتا ءبولۋدى;

2) وسى جارلىقتى ىسكە اسىرۋ بويىنشا وزگە دە شارالار قابىلداۋدى قامتاماسىز ەتسىن.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ۇلتتىق ەكونوميكا، سىرتقى ىستەر، ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىكتەرىنىڭ بەرىلەتىن فۋنكتسيالارى مەن وكىلەتتىكتەرى شەگىندە قۇقىقتارى مەن مىندەتتەمەلەرىنىڭ قۇقىق ميراسقورى بولىپ ايقىندالسىن.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قۇرىلىمى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 1999 جىلعى 22 قاڭتارداعى № 6 جارلىعىنا مىناداي تولىقتىرۋلار ەنگىزىلسىن:

1-تارماق مىناداي مازمۇنداعى جولدارمەن تولىقتىرىلسىن:

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى;

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى».

وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.

وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

Abai.kz

5 پىكىر