جۇما, 19 شىلدە 2024

2011 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 09:02

اسقار جۇمادىلداەۆ: «سەسسيا كەزىندە قاشىپ كەتەمىن»

اباي-اقپارات 5492

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:04

بەك داتۇلى. ەردوعان تاعى ەرلەدى

اباي-اقپارات 2902

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 03:48

ارنۇر اسقار. اسەتتەي بولۋ ازىرگە ارمان عانا!

اباي-اقپارات 3255

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 03:34

عابيدوللا جادىگەر. باقيلىق بولعاندار كۇتە تۇرسىن با؟

اباي-اقپارات 2950