سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725

2013 ءساۋىر

2 ءساۋىر, 2013 ساعات 04:12

بەيسەن احمەتۇلى. اكە مەن بالا ارمانى – قازاقستان!

اباي-اقپارات 2014

2 ءساۋىر, 2013 ساعات 03:53

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1883

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 13:43

«ۆاش پروتەست پرەۆراتيلسيا ۆ ۋگ»

اباي-اقپارات 1975

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 12:04

تۇرسىن جۇرتباي. زامان تالقىسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1806

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 11:54

اباي قۇنانبايۇلى. سوكرات حاكىمنىڭ ءسوزى

اباي-اقپارات 2888