سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2013 ءساۋىر

2 ءساۋىر, 2013 ساعات 04:12

بەيسەن احمەتۇلى. اكە مەن بالا ارمانى – قازاقستان!

اباي-اقپارات 1865

2 ءساۋىر, 2013 ساعات 03:53

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1775

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 13:43

«ۆاش پروتەست پرەۆراتيلسيا ۆ ۋگ»

اباي-اقپارات 1872

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 12:04

تۇرسىن جۇرتباي. زامان تالقىسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1735

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 11:54

اباي قۇنانبايۇلى. سوكرات حاكىمنىڭ ءسوزى

اباي-اقپارات 2757