سارسەنبى, 23 قازان 2019

2013 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 11:04

التىنايدان ايرىلدىق...

اباي-اقپارات 1420

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:54

تابليعي جاماعات – ەلگە جات اعىم

اباي-اقپارات 2428

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:46

ماقسات نۇرىپباەۆ. «بارىم وسى، باۋىرلار!»

اباي-اقپارات 1645

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:42

امانحان ءالىمۇلى. ولەڭ! ولەڭ! ولەڭ! (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2424

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:34

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1665