سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2013 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 11:04

التىنايدان ايرىلدىق...

اباي-اقپارات 1706

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:54

تابليعي جاماعات – ەلگە جات اعىم

اباي-اقپارات 2916

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:46

ماقسات نۇرىپباەۆ. «بارىم وسى، باۋىرلار!»

اباي-اقپارات 2015

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:42

امانحان ءالىمۇلى. ولەڭ! ولەڭ! ولەڭ! (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3416

1 ءساۋىر, 2013 ساعات 10:34

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2021