جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2013 ءساۋىر

29 ءساۋىر, 2013 ساعات 08:21

جاسىراتىنى جوق - راسۋل جۇمالىمەن

اباي-اقپارات 1674

29 ءساۋىر, 2013 ساعات 08:10

مۇحتار شاحانوۆتىڭ 1989 جىلى كرەملدە سويلەگەن ءسوزى

اباي-اقپارات 2154

29 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:04

كوممۋنيست تسۋكانوۆتىڭ بۇلىگى

اباي-اقپارات 1700

29 ءساۋىر, 2013 ساعات 06:05

سەرىك ەرعالي. ءالىپبي رەفورماسى: قاي جول قولايلى؟

اباي-اقپارات 2417

29 ءساۋىر, 2013 ساعات 05:51

ءجادي شاكەنۇلى. وسپان باتىردىڭ شاھيدتىكتى تاڭداۋى (باسى)

اباي-اقپارات 2420