سەيسەنبى, 13 ءساۋىر 2021

2013 ءساۋىر

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 12:21

اينا

اباي-اقپارات 2116

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 08:00

جانبولات ماماي. ارانداتۋدان اۋلاق بولىڭىزدار!

اباي-اقپارات 2135

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:46

ايات جىرعالاڭ. باسىنان شىرىگەن باستاۋىشتىق جۇيە

اباي-اقپارات 2540

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:27

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (باسى)

اباي-اقپارات 34956

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:20

الماز مىرزا-احمەت. جازۋشى جازباسى

اباي-اقپارات 2384

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:02

اقبەرەن ەلگەزەك. مەنىڭ ءتانىم – مۇڭ قۇيىلعان قۇمىرا...

اباي-اقپارات 3394