سەيسەنبى, 15 ماۋسىم 2021

2013 ءساۋىر

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 12:21

اينا

اباي-اقپارات 2247

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 08:00

جانبولات ماماي. ارانداتۋدان اۋلاق بولىڭىزدار!

اباي-اقپارات 2241

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:46

ايات جىرعالاڭ. باسىنان شىرىگەن باستاۋىشتىق جۇيە

اباي-اقپارات 2683

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:27

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (باسى)

اباي-اقپارات 36812

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:20

الماز مىرزا-احمەت. جازۋشى جازباسى

اباي-اقپارات 2510

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:02

اقبەرەن ەلگەزەك. مەنىڭ ءتانىم – مۇڭ قۇيىلعان قۇمىرا...

اباي-اقپارات 3607