سەيسەنبى, 14 شىلدە 2020
«13 шілде – Ұлттық аза тұту күні»

2013 ءساۋىر

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 12:21

اينا

اباي-اقپارات 1784

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 08:00

جانبولات ماماي. ارانداتۋدان اۋلاق بولىڭىزدار!

اباي-اقپارات 1787

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:46

ايات جىرعالاڭ. باسىنان شىرىگەن باستاۋىشتىق جۇيە

اباي-اقپارات 2088

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:27

زەينەپ احمەتوۆا. بابالار اماناتى (باسى)

اباي-اقپارات 27318

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:20

الماز مىرزا-احمەت. جازۋشى جازباسى

اباي-اقپارات 2035

26 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:02

اقبەرەن ەلگەزەك. مەنىڭ ءتانىم – مۇڭ قۇيىلعان قۇمىرا...

اباي-اقپارات 2786