سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5587. قايتىس بولعاندار — 41

2013 ءساۋىر

22 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:57

دىنمۇحامەد ايازبەكوۆ. قاۋىپتى قىتايدىڭ قۇشاعىنا تالپىنۋ

اباي-اقپارات 2725

22 ءساۋىر, 2013 ساعات 07:38

ساكەن سىبانباي. كوپەننىڭ كوركەم كۇلكىسى

اباي-اقپارات 3419

22 ءساۋىر, 2013 ساعات 06:39

استانا: تۇرعىن ءۇي كوپ، تۇرىپ جاتقاندار جوق

اباي-اقپارات 1733

22 ءساۋىر, 2013 ساعات 05:09

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: داۋرەن قۋات (4-سۇحبات)

اباي-اقپارات 1767