سەنبى, 4 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2013 مامىر

31 مامىر, 2013 ساعات 14:15

مۇگەدەكتەر ماسەلەسى

اباي-اقپارات 2299

31 مامىر, 2013 ساعات 14:13

يندۋستريالاندىرۋ كارتاسى

اباي-اقپارات 3509

31 مامىر, 2013 ساعات 14:01

زۇلمات جىلدار كۋاگەرىنىڭ اڭگىمەسى

اباي-اقپارات 2754

31 مامىر, 2013 ساعات 13:38

31 مامىر – جالپىۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنىنە اينالۋى ءتيىس!

اباي-اقپارات 2102

31 مامىر, 2013 ساعات 11:56

مۇحان يساحان. جۇما - جۇماققا باستار كۇن

اباي-اقپارات 5784

31 مامىر, 2013 ساعات 11:45

ابىلپەيىز ءىلياسوۆ. زارلاتتى زامان تالايدى...

اباي-اقپارات 2130

31 مامىر, 2013 ساعات 11:39

الاياق ءابليازوۆ ەشتەنەدەن تايىنار ەمەس

اباي-اقپارات 1834