بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11796. جازىلعاندار — 6240. قايتىس بولعاندار — 48

2013 مامىر

27 مامىر, 2013 ساعات 13:36

جاسىراتىنى جوق - راسۋل جۇمالىمەن (1-ءبولىم)

اباي-اقپارات 1858

27 مامىر, 2013 ساعات 13:25

ابايدىڭ «ايەلدەن توقتادىم» دەگەنى

اباي-اقپارات 2018

27 مامىر, 2013 ساعات 09:21

قۋانتقان ىرزاۇلى. لاتىن ءالىپبيى: ي مەن ۋ-دىڭ ەملەسى

اباي-اقپارات 3271

27 مامىر, 2013 ساعات 07:33

قازاق تىلىنە قارسى شىققان ورىس ءباسپاسوزى ء(تىزىم)

اباي-اقپارات 3146

27 مامىر, 2013 ساعات 06:57

بەيبىت قويشىباەۆ. ميرزويان – قازاققا «مىرزاجان» ەمەس!

اباي-اقپارات 1870

27 مامىر, 2013 ساعات 06:21

امانجول دوسجانۇلى. سوپىلىق ءىلىم جانە ءدىن ناسيحاتى

اباي-اقپارات 2869