سەيسەنبى, 22 قازان 2019

2013 مامىر

28 مامىر, 2013 ساعات 05:09

قۇرمانعالي داركەنوۆ. «تورعاي ءىسى»

اباي-اقپارات 2515

28 مامىر, 2013 ساعات 03:22

ەربول بەيىلحان. كەيبىر باستار قۇدايىنا سىيىنباي...

اباي-اقپارات 1781

27 مامىر, 2013 ساعات 14:55

قولدان جاسالعان قيانات

اباي-اقپارات 1604

27 مامىر, 2013 ساعات 14:07

«...تiرلiكتە قاشقان قادiرiڭ، ولگەندە عانا بiلiنەر...»

اباي-اقپارات 1883

27 مامىر, 2013 ساعات 14:05

ەركە قىزدارىمىز نەگە ەرتە بويجەتىپ ءجۇر؟

اباي-اقپارات 1550

27 مامىر, 2013 ساعات 13:43

جاسىراتىنى جوق - راسۋل جۇمالىمەن (2-ءبولىم)

اباي-اقپارات 1360