سەيسەنبى, 22 قازان 2019

2013 مامىر

24 مامىر, 2013 ساعات 08:33

قازاق

اباي-اقپارات 1471

24 مامىر, 2013 ساعات 07:29

بالبالدارىڭ قايتا ورالۋى

اباي-اقپارات 1384

24 مامىر, 2013 ساعات 06:38

عاليا قايداۋىلقىزى. «63»-تەردى ويلاعاندا...

اباي-اقپارات 1741

24 مامىر, 2013 ساعات 06:06

جولتاي المەشۇلى. «پەرىشتە» ەركەك

اباي-اقپارات 2265

24 مامىر, 2013 ساعات 05:54

تۇرسىنباي ءداۋىتۇلى. تاڭجارىقتانۋدىڭ جولى

اباي-اقپارات 2177