جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9576. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2013 مامىر

24 مامىر, 2013 ساعات 08:33

قازاق

اباي-اقپارات 1705

24 مامىر, 2013 ساعات 07:29

بالبالدارىڭ قايتا ورالۋى

اباي-اقپارات 1568

24 مامىر, 2013 ساعات 06:38

عاليا قايداۋىلقىزى. «63»-تەردى ويلاعاندا...

اباي-اقپارات 2104

24 مامىر, 2013 ساعات 06:06

جولتاي المەشۇلى. «پەرىشتە» ەركەك

اباي-اقپارات 2584

24 مامىر, 2013 ساعات 05:54

تۇرسىنباي ءداۋىتۇلى. تاڭجارىقتانۋدىڭ جولى

اباي-اقپارات 2541