سەيسەنبى, 18 اقپان 2020

2013 شىلدە

10 شىلدە, 2013 ساعات 21:47

ايدوس سارىم. قازاققا نە قاجەت؟

اباي-اقپارات 1270

10 شىلدە, 2013 ساعات 21:03

ۇلان مەلسبەك. قازاق لاتىنشىلدارىنا ۇندەۋ

اباي-اقپارات 1362

10 شىلدە, 2013 ساعات 21:02

كامال ءابدىراحمان. وزبەك عالىمىن نە تۇلەن ءتۇرتتى؟

اباي-اقپارات 1278

10 شىلدە, 2013 ساعات 21:00

ينتەرەنت-كونفەرەنتسيا: نۇرجان جالاۋقىزى (4-جاۋاپ)

اباي-اقپارات 1807

10 شىلدە, 2013 ساعات 12:36

وسكەمەن: الەمنىڭ ۇزدىك ەندوسكوپيا حيرۋرگتەرى باس قوستى

اباي-اقپارات 1382