سارسەنبى, 26 اقپان 2020

2013 شىلدە

8 شىلدە, 2013 ساعات 20:29

ەرلان ءجۇنىس. كەيدە ويلايمىن...

اباي-اقپارات 3045

8 شىلدە, 2013 ساعات 20:04

نۇرعالي ءجۇسىپباي. شوشىنۋ

اباي-اقپارات 2265

6 شىلدە, 2013 ساعات 11:34

ساق پاتشاسىنىڭ مۇردەسى قايتا جەرلەندى

اباي-اقپارات 1415

5 شىلدە, 2013 ساعات 21:48

دۋلات يسابەكوۆ: « حان ەكى سويلەمەۋى كەرەك قوي»

اباي-اقپارات 2027