سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

2013 شىلدە

5 شىلدە, 2013 ساعات 21:21

داۋرەن قۋات. سىرماق – ىسىرماق ء(ازىل-شىنى ارالاس)

اباي-اقپارات 2118

5 شىلدە, 2013 ساعات 12:01

شقو: پوليتسياعا قامقورلىق – تىنىشتىق كەپىلى

اباي-اقپارات 1469

5 شىلدە, 2013 ساعات 11:29

ونلاين ورتالىق اشىلدى

اباي-اقپارات 1799

4 شىلدە, 2013 ساعات 12:56

«كوشپەندىلەر» جازى كوڭىلدى

اباي-اقپارات 1802

4 شىلدە, 2013 ساعات 11:19

«قازاقستان – 2050»: جاھاندىق ون سىن-قاتەر

اباي-اقپارات 2491