سەيسەنبى, 27 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110684. جازىلعاندار — 105766. قايتىس بولعاندار — 1825

2014 ماۋسىم

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 18:15

ورتاق تۇركى تاريحى جازىلادى

اباي-اقپارات 7515

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 17:58

ەندى تەك ديپلومدى ايتىس قانا وتە مە؟

استاناداعى ونەر ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى جانىنان ايتىسفاك اشىلدى.

اباي-اقپارات 7711

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 17:26

ابايتانۋ ورتالىعى جابىلدى

اباي-اقپارات 4511

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 17:21

"...كەرەگى جوق دەسە، ءوز ءسوزىم وزىمدىكى..."

قاقساۋىق بار، ءدىلمار بار، وتتامپاز بار، شەشەن بار. تورتەۋى ء–تورت جۇرتتان.

اباي-اقپارات 5770

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 16:45

الماتى وبلىسىنان 100 وتباسى ارعى بەتكە كوشەدى

تالدىقورعانداعى «الاش جۇرتى» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ جەتەكشىسى انارحان ەرعازىنىڭ حابارلاۋىنشا، 100-گە جۋىق وتباسى اتتىڭ باسىن كەرى بۇرعان. ال تاعى دا كوشەمىز دەپ وتىرعانداردىڭ قاتارى بۇدان دا كوپ كورىنەدى.

اباي-اقپارات 8760

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 16:36

اعىلشىن تىلىندەگى العاشقى سپەكتاكل

اباي-اقپارات 5220

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 13:21

"اڭىز ادام" اردەگەرلەرگە 13 ميلليون تەڭگە تولەيدى

قالىڭ قازاق جيىلىپ، ءولى گيتلەردىڭ ارۋاعىمەن سوتتاسىپ جاتتى.

اباي-اقپارات 5138

30 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:14

اقش سوتى:ازاماتقا قارسى بايان ايعاق بەرەدى

شىلدەنىڭ 7-ءسى كۇنى تاجاياقوۆ پەن قادىرباەۆتىڭ ادۆوكاتتارىنا ءسوز تيەدى.

اباي-اقپارات 4772