دۇيسەنبى, 15 شىلدە 2024

2016 ناۋرىز

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 15:47

قازاقتارعا العىس ايتۋ كۇنى بولۋى كەرەك ەدى...

اۋەل باستا "العىس ايتۋ" كۇنى دەگەن اڭگىمە شىققاندا بۇل مەرەكە "قازاقتارعا العىس ايتۋ" مەرەكەسى بولسىن دەگەن ەدىك.

اباي-اقپارات 7287

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 13:55

نازارباەۆ ارىپتەستەرىنەن كەشىرىم سۇرادى

بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان ءابىشۇلى نازارباەۆ ەلىمىزدە تۇڭعىش رەت تويلانىپ وتىرعان «العىس ايتۋ» مەرەكەسىنە قاتىسۋدا.

اباي-اقپارات 7087

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 12:01

ۇلتشىلدىعىڭدى سوزبەن ەمەس، ىسپەن دالەلدە!

اليxانعا، الاشورداعا دەگەن ماxابباتىمىزدى سوزبەن ەمەس، ىسپەن دالەلدەپ...

اباي-اقپارات 10008

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:50

بۇگىن ەلىمىزدە العىس ايتۋ كۇنى تويلانۋدا

اباي-اقپارات 5989

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:45

شەرحان مۇرتازانىڭ شىمىر سوزدەرى

«كوكجيەك-گوريزونت» باسپا¬سىنان قازاقستان جازۋشىلار جانە جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى، كوپتەگەن پروزالىق جانە دەرەكتى كىتاپتاردىڭ اۆتورى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ءادىل دۇيسەنبەكتىڭ «شەراعامنىڭ شەرۋى» اتتى رومان-ەسسەسى جارىق كوردى.

اباي-اقپارات 7769

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:38

ءاليحان بوكەيحان جانە ماسوندار قاۋىمداستىعى

«سامار كەزەڭى» – حح عاسىر باسىنداعى «الاش» ۇلت-ازاتتىق قوزعالىسىنىڭ كوشباسشىسى ءاليحان بوكەيحاننىڭ ءومىرى مەن قىزمەتىنىڭ از زەرتتەلگەن اقتاڭداق تۇسى.

اباي-اقپارات 8454

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:32

باۋىرجان يسلامحان مەن دميتري شومكو قپل ەڭ قىمبات فۋتبولشىلارىنىڭ قاتارىنا ەندى

الماتىلىق «قايرات» فۋتبول كومانداسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى باۋىرجان يسلامحان مەن «استانا» فۋتبولشىسى دميتري شومكو قازاقستانداعى ەڭ قىمبات توپ 5 ويىنشىنىڭ قاتارىنا ەندى — دەپ حابارلايدى Vesti.kz.

اباي-اقپارات 5777

1 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:27

قازاقستانعا جۇمىس ىستەۋگە كەلگەن اعىلشىن ازاماتى ءبىرىنشى كەزەكتە قازاق ءتىلىن ۇيرەنگەن

قازاقستاندا تۇرىپ جاتقانىنا سەگىز جىلداي بولىپ قالعان اعىلشىن ازاماتى NUR.KZ پورتالىنىڭ تىلشىسىمەن سۇحباتتاسىپ، قازاقستاننان سەگىز جىلدا العان اسەرىمەن ءبولىستى.

اباي-اقپارات 5253