بەيسەنبى, 4 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12067. جازىلعاندار — 6240. قايتىس بولعاندار — 48
جاڭالىقتار 3190 0 پىكىر 28 قىركۇيەك, 2011 ساعات 07:06

سەريك مالەەۆ. ناشي رۋسسكيە. ي نە ناشا يمپەريا…

«ا تى زناەش»، - سپراشيۆاەت مەنيا گلاۆنىي رەداكتور «مەگاپوليسا» يگور شاحنوۆيچ: «پوچەمۋ فيننى جيۆۋت حوروشو، ا كازاحي ك يح ۋروۆنيۋ جيزني پريبليزيتسيا نە موگۋت؟»  ي سام جە وتۆەچاەت نا سۆوي ۆوپروس: «دا پوتومۋ چتو فينليانديا وت روسسي وتسوەدينيلاس ستو لەت نازاد، ا مى ۆسەگو دۆادتسات».

ي حوتيا ەتو، رازۋمەەتسيا، سمەح ي يۋمور، نو، كاك ۆ كاجدوي شۋتكە، زدەس تولكو دوليا شۋتكي.

دا...، نو ساموە ينتەرەسنوە، كاك نا ەتي سلوۆا يگوريا وترەاگيروۆال ازيمباي گالي. ۋسلىشاۆ يح ۆ موەم يزلوجەني، توت ستال وتكرىتو «ۆوزمۋششاتسيا»: «سلۋشاي، دا ەتوت جە شاحنوۆيچ - تيپيچنىي كازاحسكي ناتسيوناليست. داجە يا، ازيمباي گالي، سەبە تاكوگو ۆ رەچاح پوزۆوليت نە موگۋ. ا ۆپروچەم، داي - كا منە رۋچكۋ،  زاپيشۋ - كا يا ەتۋ دەلنۋيۋ مىسل».

ا پوسكولكۋ، يا پونيمايۋ، چتو پودوبنىە ۆولتەريانسكيە يدەي يگوريۋ شاحنوۆيچۋ موگۋت دوروگو ستويت ۆ سرەدە تەح جە ناشيح رۋسسكويازىچنىح شوۆيكوۆ، تو سپەشۋ يح زارانەە «ۋسپوكويت»، زامەتيۆ، چتو يگور شاحنوۆيچ نە ودين تاكوي رۋسسكي كازاح. ناشي «شوۆيكي» ەششە نە سلىشالي، كاك كوستەريت نا چەم سۆەت ستويت رۋسسكۋيۋ يمپەرسكۋيۋ يدەيۋ ي روسسيسكيح سكينحەدوۆ لەشا حرامكوۆ، ەكونوميچەسكي وبوزرەۆاتەل گازەتى «ليتەر». ەتو نادو ۆيدەت. كۋدا تام دو نەگو شاحنوۆيچۋ ي مالەەۆۋ! ا چتو گوۆوريت نينا ساۆيتسكايا؟! تا ي ۆوۆسە دوگوۆاريۆاەتسيا دو ۆەششەي نەۆوزموجنىح.

«ا تى زناەش»، - سپراشيۆاەت مەنيا گلاۆنىي رەداكتور «مەگاپوليسا» يگور شاحنوۆيچ: «پوچەمۋ فيننى جيۆۋت حوروشو، ا كازاحي ك يح ۋروۆنيۋ جيزني پريبليزيتسيا نە موگۋت؟»  ي سام جە وتۆەچاەت نا سۆوي ۆوپروس: «دا پوتومۋ چتو فينليانديا وت روسسي وتسوەدينيلاس ستو لەت نازاد، ا مى ۆسەگو دۆادتسات».

ي حوتيا ەتو، رازۋمەەتسيا، سمەح ي يۋمور، نو، كاك ۆ كاجدوي شۋتكە، زدەس تولكو دوليا شۋتكي.

دا...، نو ساموە ينتەرەسنوە، كاك نا ەتي سلوۆا يگوريا وترەاگيروۆال ازيمباي گالي. ۋسلىشاۆ يح ۆ موەم يزلوجەني، توت ستال وتكرىتو «ۆوزمۋششاتسيا»: «سلۋشاي، دا ەتوت جە شاحنوۆيچ - تيپيچنىي كازاحسكي ناتسيوناليست. داجە يا، ازيمباي گالي، سەبە تاكوگو ۆ رەچاح پوزۆوليت نە موگۋ. ا ۆپروچەم، داي - كا منە رۋچكۋ،  زاپيشۋ - كا يا ەتۋ دەلنۋيۋ مىسل».

ا پوسكولكۋ، يا پونيمايۋ، چتو پودوبنىە ۆولتەريانسكيە يدەي يگوريۋ شاحنوۆيچۋ موگۋت دوروگو ستويت ۆ سرەدە تەح جە ناشيح رۋسسكويازىچنىح شوۆيكوۆ، تو سپەشۋ يح زارانەە «ۋسپوكويت»، زامەتيۆ، چتو يگور شاحنوۆيچ نە ودين تاكوي رۋسسكي كازاح. ناشي «شوۆيكي» ەششە نە سلىشالي، كاك كوستەريت نا چەم سۆەت ستويت رۋسسكۋيۋ يمپەرسكۋيۋ يدەيۋ ي روسسيسكيح سكينحەدوۆ لەشا حرامكوۆ، ەكونوميچەسكي وبوزرەۆاتەل گازەتى «ليتەر». ەتو نادو ۆيدەت. كۋدا تام دو نەگو شاحنوۆيچۋ ي مالەەۆۋ! ا چتو گوۆوريت نينا ساۆيتسكايا؟! تا ي ۆوۆسە دوگوۆاريۆاەتسيا دو ۆەششەي نەۆوزموجنىح.

ۆ تو سامىي «كريتيچەسكي» مومەنت، كوگدا پرەدستاۆيتەلي «كازاچيح» ي «سلاۆيانسكيح» ورگانيزاتسي زاياۆليايۋت كاتەگوريچنو، چتو رۋسسكيم، پروجيۆايۋششيم ۆ كازاحستانە، زا تاكوي كوروتكي سروك، كاك  دۆادتسات لەت، بىلو پروستو نەۆوزموجنو ۆىۋچيت كازاحسكي يازىك، ي تولكو پوتومۋ وني  ترەبۋيۋت دليا سەبيا ەششە يازىكوۆۋيۋ وتسروچكۋ، لەت ۆ پياتدەسيات... ۆ ەتو جە ساموە ۆرەميا نينا گريگورەۆنا سەەت «ەرەس» ي «سمۋتۋ»، ۋتۆەرجدايا، چتو ەە دەد ي بابكا، ي ەە ستارشايا سەسترا، دا ي ساما ونا، ۆىۋچيلي ۆ سامىي كوروتكي سروك ي بەزو ۆسياكيح پروبلەم كازاحسكي يازىك، ي نيكاكيح ترۋدنوستەي پري ەتوم نە يسپىتىۆالي. بىلو بى تولكو جەلانيە ي سووتۆەتستۆۋيۋششايا يازىكوۆايا سرەدا.

ا ۆەد ي ەتو ەششە تولكو تسۆەتوچكي، ياگودكي بۋدۋت ۆپەرەدي. يا ەششە نە راسسكازىۆال و كازاحسكوي ناتسيوناليستكە تاتيانە بۋرميستروۆوي، ۆوزگلاۆليايۋششەي ۋ سەبيا نا مالوي رودينە كلۋب كازاحسكيح اپاشەك، ي ۆوسپيتىۆايۋششەي سۆويح دوچەرەي ۆ ستروگو كازاحسكيح تراديتسياح. كاك نە گوۆوريل ي و جۋرناليستە دميتري ۆەرحوتۋروۆە، پولاگايۋششيم نە بەز وسنوۆاني، چتو ەگو رودينۋ - نەوبياتنۋيۋ سيبير، وبەدايۋت زلىە وليگارحي يز موسكۆى. ي نە جەلايۋششەگو نا يدەولوگيچەسكوم فرونتە سراجاتسيا، ني زا دەريپاسكۋ،  ني زا پوددەرجيۆايۋششەگو توگو پۋتينا.

ي ەتو ۆسە تولكو مالىي سپيسوك رۋسسكيح، (مالايا توليكا), كوتورىح سامي كازاحي پو پراۆۋ سچيتايۋت سۆويمي, ناشيمي رۋسسكيمي. ۆ وتليچيە وت تەح جە رۋسسكيح شوۆينيستوۆ، نوسيتەلەي يمپەرسكوي يدەي.

پريچەم، ناشيح رۋسسكيح ۆ كازاحستانە زناچيتەلنو بولشە، چەم ۆسياكيح رياجەننىح فيگلياروۆ ۆ وبليچە «كازاكوۆ» ي «سلاۆيان». چتو ۆپولنە سووبرازۋەتسيا س زاكونامي پريرودى، پو كوتورىم كوليچەستۆو ليۋدەي رازۋمنىح ۆسەگدا پرەۆىشاەت كوليچەستۆو يديوتوۆ.

تاك چەگو حوتيات كازاحي?

ي زدەس يا سپەتسيالنو پودچەركيۆايۋ - يمەننو چەگو حوتيات كازاحي، ا نە پرەدستاۆيتەلي ناشەگو پراۆوگو فلانگا، ۆ سرەدە كوتورىح توجە نەمالو سۆويح راديكالوۆ ي دۋراكوۆ.

مى حوتيم، چتوبى ۆ ۆوپروسە يازىكا ۆلاست ۆ كوي-تو ۆەكي پروياۆيلا سۆويۋ پوليتيچەسكۋيۋ ۆوليۋ، وتبروسيۆ، ناكونەتس، نە رەشيتەلنوست ي كولەبانيا.

مى نامەرەنى  ۆەرنۋت سۆويۋ يازىكوۆۋيۋ سرەدۋ، چتو پوزۆوليلو بى نام ۆوسستانوۆيت ۋتراچەننۋيۋ كازاحسكۋيۋ مەنتالنوست.

تاك جە مى حوتيم، چتوبى ۆ رەسپۋبليكە نە ودين تەلەكانال، كاك سەگودنيا، ۆەششال نا كازاحسكوم يازىكە. ا چتوب تاكيح كرۋگلوسۋتوچنىح تەلەكانالوۆ بىلو، كاك مينيمۋم، پيات يلي شەست.

ۆ توم جە كيتايسكوم ۋرۋمچي، نە ياۆليايۋششەمسيا نەزاۆيسيموي تەرريتوريەي كازاحوۆ، نا كازاحسكوم يازىكە ۆەششايۋت دۆا كرۋگلوسۋتوچنىح تەلەكانالا، ۆ تو ۆرەميا، كاك ۆ نەزاۆيسيموم كازاحستانە نا ۆسيۋ سترانۋ ۆسەگو حۋدو-بەدنو ۆىداەت پەرەداچي ودين كازاحسكي تەلەكانال. تاكوە پولوجەنيە ۆەششەي ستانوۆيتسيا نەتەرپيمىم.

مى حوتيم، چتوبى تە ميلليوننىە اسسيگنوۆانيا، كوتورىە ۆىدەليايۋتسيا نا يزۋچەنيە كازاحسكوگو يازىكا، ا پو سۋتي، رازۆوروۆىۆايۋتسيا ناشيمي چينوۆنيكامي، بىلي ۆزياتى پود كونترول نارودا. چتوبى بىلا وبەسپەچەنا پولنايا پروزراچنوست ۆ ەتوم ۆوپروسە.

كازاحي تاكجە حوتيات، چتوبى ۆسە زاسەدانيا پراۆيتەلستۆا ي پارلامەنتا پروۆوديليس نا گوسۋدارستۆەننوم يازىكە، كاك ەتو ي پرينياتو ۆو ۆسەح ستراناح ميرا. ي ەدينستۆەننوە يسكليۋچەنيە، نا وپرەدەلەننىي پرومەجۋتوك ۆرەمەني، موجنو سدەلات زدەس تولكو دليا پرەزيدەنتا. پوسكولكۋ نە ۆسە ەششە ناسەلەنيە  رەسپۋبليكي ۆلادەەت كازاحسكيم يازىكوم، ا گلاۆا گوسۋدارستۆا يزبيراەتسيا پو ۆولە ۆسەح گراجدان سترانى.

پري ەتوم جۋرناليستى رۋسسكويازىچنىح يزداني، وسۆەششايۋششيە پودوبنىە مەروپرياتيا، تاكجە ۆ سوۆەرشەنستۆە دولجنى ۆلادەت گوسۋدارستۆەننىم يازىكوم. ا نە ترەبوۆات دليا سەبيا ۋسلۋگي پەرەۆودچيكوۆ.

نە سلەدۋەت زابىۆات، چتو كازاحستانسكيە جۋرناليستى ياۆليايۋتسيا پروۆودنيكامي گوسۋدارستۆەننوي پوليتيكي، ا نە كاكيمي-تو تام پاتسانامي، زاگليانۋۆشيمي نا پراۆيتەلستۆەننىي «وگونەك» س ۋليتسى. ي سپروس س نيح دولجەن بىت يمەننو، كاك س پروفەسسيونالوۆ.

كازاحي تاك جە حوتيات، چتوبى ۆسە ناشي گوسۋدارستۆەننىە ي بانكوۆسكيە سلۋجاششيە ۆلادەلي ۆ سوۆەرشەنستۆە گوسۋدارستۆەننىم يازىكوم. چتوبى نە بىلو تاكوگو پوستىدنوگو پولوجەنيا، پري كوتوروم ستارايا اپاشكا پريحوديت ۆ گوسۋچرەجدەنيە، ا تام ەي نە موگۋت وتۆەتيت نا ەلەمەنتارنوم كازاحسكوم.  چتو ۋ ناس پرويسحوديت سپلوش ي ريادوم.

ودناكو پري ەتوم نە سلەدۋەت زابىۆات ي و ناشيح رۋسسكويازىچنىح بابۋشكاح ي دەدۋشكاح. دليا نيح مى  دولجنى نا زاكونوداتەلنوم ۋروۆنە زاكرەپيت پولوجەنيە، نادەليايۋششەە يح پراۆوم پوداۆات سۆوي زاياۆلەنيا ي جالوبى ۆ گوسۋچرەجدەنيا نا رۋسسكوم يازىكە.

نام سەگودنيا نۋجەن ناتسيونالنىي دۋح

كازاحسكي يازىك نا ۋروۆنە ليتەراتۋرنوگو ي بىتوۆوگو ستويت نا پروچنىح پوزيتسياح. ەمۋ نە حۆاتاەت ناۋچنوي ي تەحنولوگيچەسكوي تەرمينولوگي. چتو ياۆلياەتسيا ۆپولنە وبياسنيمىم دەلوم. ۆ سوۆەتسكي پەريود كازاحسكي يازىك نا ەتيح ناپراۆلەنياح نە بىل زادەيستۆوۆان، ي سووتۆەتستۆەننو، نە يمەل ۆوزموجنوستەي دليا سۆوەگو رازۆيتيا ۆ داننوي سفەرە.

نو مەجدۋ تەم يستوريا ياۆلياەت پريمەرى، كوگدا يازىكي، ستوياۆشيە نا زناچيتەلنو حۋدشيح پوزيتسياح، چەم كازاحسكي، تەم نە مەنەە، سموگلي پولنوستيۋ رەاليزوۆاتسيا ۆ كاچەستۆە گوسۋدارستۆەننىح.

تاك بىلو س يۆريتوم، كوتورىي سامي ەۆرەي زابىلي ناپروچ. ي، تەم نە مەنەە، پوليتيچەسكايا ۆوليا رۋكوۆودستۆا يزرايليا، پومنوجەننىە نا ناتسيونالنوە سوزنانيە، يلي، ەسلي حوتيتە، نا ناتسيونالنىي دۋح ساميح ەۆرەەۆ، پوزۆوليلي يۆريتۋ نە تولكو ۆوسستات يز مەرتۆىح، نو ي ناسىتيتسيا نوۆىمي تەرمينامي ي پونياتيامي.

ا، سلەدوۆاتەلنو، دليا توگو، چتوبى كازاحسكي يازىك ستال گوسۋدارستۆەننىم نە تولكو دە - يۋرە، نو ي دە - فاكتو، نام، ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد، نەوبحوديمو وپەرەتسيا نا ناش ناتسيونالنىي دۋح، پوۆىشايا سۆوە ناتسيونالنوە سوزنانيە.

توگدا كاك تەحنولوگيچەسكيە تەرمينى - ەتو ۆسەگو ليش تەرمينى، كوتورىم مى ۆسەگدا نايدەم وبوزناچەنيە.  ۆ كونتسە-كونتسوۆ، اندروننىي كوللايدر ون ي نا رۋسسكوم ي نا كازاحسكوم بۋدەت زۆۋچات، كاك اندروننىي كوللايدر.

نوۆايا پوليتيكا

پولاگايۋ، چتو ادمينيستراتسي پرەزيدەنتا ي سووتۆەتستۆۋيۋششيم ۆەدومستۆام سلەدۋەت پولنوستيۋ پرەكراتيت فينانسيروۆانيە «كازاچيح» ي «سلاۆيانسكيح» سويۋزوۆ ي وبەدينەني، ا تاك جە سووتۆەتستۆۋيۋششيح يزداني ي سايتوۆ، ۆەدۋششيح انتيكازاحسكۋيۋ، انتيگوسۋدارستۆەننۋيۋ پودرىۆنۋيۋ رابوتۋ نا ناشي جە، كازاحسكيە دەنگي. پورا نام س تاكوي پوستىدنوي سوگلاشاتەلسكوي پوليتيكوي راسستاتسيا.

ي ەسلي «كازاچي» ي «سلاۆيانسكيە» سويۋزى ۆ كازاحستانە پوددەرجيۆايۋتسيا روسسيەي، تو پۋست ونا ەتيم ي زانيماەتسيا ۆپرەد. فلاگ ەي ۆ رۋكي. نيچەگو ستراشنوگو دليا ناس ۆ توم نەت. ۆەد تە جە «كازاكي» ي «سلاۆيانە»، كاك ي ياكوبى ستوتىسياچنىە تولپى يح ستوروننيكوۆ - ەتو ميف، كوتورىي مى سامي جە ي رازدۋلي. تاك س چەگو نام يح بوياتسيا، ي پودداۆاتسيا نا يح پوليتيچەسكي شانتاج؟

ۆمەستو ەتوگو، نەوبحوديمو پەرەناتسەليت وسۆوبوديۆشيەسيا سرەدستۆا نا يزدانيا ي وبششەستۆەننىە وبەدينەنيا، ۆىستۋپايۋششيە س پوسلەدوۆاتەلنىح گوسۋدارستۆەننىح پوزيتسي.

ۆ سۆويۋ وچەرەد، تاكيم يزدانيام ي وبششەستۆەننىم وبەدينەنيام، سلەدۋەت پوستاۆيت زاداچۋ - ۆەدەنيا اكتيۆنوي يدەولوگيچەسكوي رابوتى سرەدي رۋسسكويازىچنوگو ناسەلەنيا ناشەي سترانى، س تەم، چتوبى پوكازات، چتو نە كازاحي ياۆليايۋتسيا يح ۆراگامي، ا پودليننىە يح ۆراگي - ۆسە ەتي، راسپلوديۆشيەسيا ۆ نەيموۆەرنوم كوليچەستۆە، «كازاكي» دا «سلاۆيانە»، پروۆوتسيرۋيۋششيە رۋسسكيح نا كونفليكت س كازاحامي.

سلەدۋەت تاك جە رازياسنيات ناشيم رۋسسكويازىچنىم گراجدانام، چتو وبوسترەنيە وتنوشەني مەجدۋ كازاحامي ي رۋسسكيمي، ك كوتورومۋ پودتالكيۆايۋت ناس دەسترۋكتيۆنىە رۋسسكويازىچنىە يزدانيا ي «كازاچي» ي «سلاۆيانسكيە» سويۋزى  -  نا رۋكۋ تولكو ۆنەشنيم سيلام، زاينتەرەسوۆاننوم ۆ دالنەيشەم وتەزدە رۋسسكيح يز كازاحستانا.

ۆ داننوم سلۋچاە سپروۆوتسيروۆاننىي  كونفليكت ني ك چەمۋ حوروشەمۋ رۋسسكيح ۆ كازاحستانە نە پريۆەدەت. ياۆلياياس ەتنيچەسكيم مەنشينستۆوم، وني بۋدۋت ۆىنۋجدەنى پوكينۋت ەتۋ سترانۋ... ودناكو پري ەتوم ۆرياد لي سموگۋت سامورەاليزوۆاتسيا ۆ پولنوي مەرە ۆ توي جە سامورازرۋششايۋششەيسيا روسسي، وكازاۆشيس تام ۆ رولي برودياگ بەز پريستانيششا.

ي يمەننو ەتوت پوليتيچەسكي ستسەناري رەاليزۋەتسيا سەگودنيا ۆ پولنوي مەرە ناشيمي زاسلاننىمي «كازاچكامي»، دا «سلاۆيانامي».

نو سۋششەستۆۋەت نا سەگودنيا ي درۋگايا پوليتيكا، اكتيۆنو پروۆوديمايا ناشيم سايتوم «التىن وردا». مى پريزىۆاەم ناشيح رۋسسكويازىچنىح گراجدان پونيات ۆستايۋششيە پەرەد كازاحامي پروبلەمى، ي پرينيات پوسيلنوە ۋچاستيە ۆ يح سوۆمەستنوم  رەشەني.

مى وبراششاەمسيا ك رۋسسكيم كازاحستانا، س پريزىۆوم ۆستات ريادوم س نامي، پلەچوم ك پلەچۋ، چتو بى مى موگلي سوۆمەستنىمي ۋسيليامي ۆىسترويت ناشۋ س ۆامي وبششۋيۋ سترانۋ. ۆستات ريادوم دليا توگو، چتوبى نورمالنىە كازاحي ۆسەگدا موگلي وپەرەتسيا نا تاكيح جە نورمالنىح ناشيح رۋسسكيح، پود زۋبوۆنىي سكرەجەت ۆسياكيح اكيموۆىح، لوبانوۆىح ي كo.

http://www.altyn-orda.kz/interview/serik-maleev-nashi-russkie-i-ne-nasha-imperiya%E2%80%A6/

0 پىكىر