دۇيسەنبى, 1 ناۋرىز 2021
46 - ءسوز 2971 9 پىكىر 16 قىركۇيەك, 2020 ساعات 12:04

«وۆ» پەن «وۆا» - بوداندىق بەلگى!

قازاق ءۇشىن، قازاقتىق ۇلتتىق مۇددەسىن قورعاۋ ءۇشىن كۇرەسىپ جۇرگەن قايراتكەرلەر وزدەرىنىڭ تەگىندەگى «وۆ» جانە «وۆا» جۇرناعىن الىپ تاستاماي ءجۇر.

بۇل ەلەۋسىز قالاتىن جاي نارسە ەمەس. بوداندىق بەلگى.

الىپ تاستاۋ ۇلتتىق ساياسي سانانىڭ ويانۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلگەنىنىڭ نىشانى ىسپەتتەس. جانە ۇلتتىق ساياسي پسيحولوگياعا سىلكىنىس. بۇل ءسىز ءۇشىن ءبارى ءبىر ەمەس شارۋا. مىلتىقسىز مايداندا ۇلت جاۋلارىنا اتىلعان وق. بۇنى ەلەۋسىز شارۋا دەپ ەلەۋسىز قالدىرماڭىز اعايىن!

يسلام جەمەنەيدىڭ جازباسى

Abai.kz

9 پىكىر