بەيسەنبى, 30 قاراشا 2023
ادەبيەت 1728 55 پىكىر 8 قىركۇيەك, 2023 ساعات 15:10

كىمگە سەنىڭ وبالىڭ، قازاقستان جازۋشىلار وداعى؟

كىمگە سەنىڭ وبالىڭ،
قازاقستان جازۋشىلار وداعى؟
بيىك-بيىك سوزدەر ايتىپ، ارتىنشا
ءسيىپ-تىشىپ كەتە بەرگەن قوناعى...

ولەڭ جازعان شامالى
جۇرتتىڭ ءبارى كىم بوپ ءوزى بارادى..؟
قاسيەتى جوعالعان،
پىسىقايدىڭ ءبارى مۇشە بوپ العان،
بار دۇنيەسى قازاقستانداي تونالعان
قايران جازۋشىلار وداعى!

جاۋتاڭداتقان قايداعى ءبىر اكىمگە
سەنىڭ وسى بەيرەسمي اتىڭ نە؟
زامانىندا زور بوپ تۋىپ مامايداي
قور بوپ كەتكەن كاپىرگە.

ەكپىنىمەن ۇرانداردىڭ سابەتتىك
قايداعى جوق بىرەۋلەردى بار ەتتىك،
نويىستاردى نار ەتتىك.
ادەبيەت - ار ءىسى دەپ مىنبەردەن
ايقاي سالدى سودان كەيىن جالەپتىك.

ابىز كورگەن ولەڭ جازعان اعانى
نەگە جانىم بۇگىن سونشا جارالى؟
قاسيەتىم دەپ بىلگەن سايىن قاسىرەت
جاماي بەرگەن جازۋشىلار وداعى...

كىرگەن بالا ەسىگىڭنەن يمەنىپ
شىقتى نەگە ايارلىقتى ۇيرەنىپ؟
ماڭ-ماڭ باسقان ماڭعاز مىرزا شەتىنەن
جاتقان كىلەڭ ىشتەرىندە يت ءولىپ.

ۇمىتقاندار توبانى
قايتا-قايتا قوپارعانداي مولانى...
تۇنىمەنەن ۇيىقتاي الماي شىقتىم مەن،
قازاقستان جازۋشىلار وداعى.

داۋرەن بەرىكقاجىۇلى

Abai.kz

55 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى دەموكراتيا نەگىزدەرى

دوسىم وماروۆ 995
عيبىرات

تارازدىڭ قۇرمەتتى ازاماتى

نۇرلان مالىكۇلى 1356
جازىلعان جايدىڭ جالعاسى...

كوڭىلبايدىڭ «Amanat-ى» اق ەكەن...

اۋىت مۇقيبەك 2256