دۇيسەنبى, 24 اقپان 2020

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 مامىر, 2014 ساعات 13:23

دۋلىعا اقمولدا - «باقىتسىز» بۋىننىڭ جۇلدىزى

مىنە، سول بۋىننىڭ ماڭدايعا بىتكەن جۇلدىزى دەپ دۋلىعا اقمولدانى اتاساق، قاتەلەسپەيتىن شىعارمىز.

اباي-اقپارات 4799 0

20 مامىر, 2014 ساعات 12:42

قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندە تۇرعىندار ازايۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 4653 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:20

وسى ءسىز كىمسىز، مۇساباەۆ مىرزا؟!

قازعارىش ۇلتتىق اگەنتتىنىڭ باسشىسى تالعات مۇساباەۆقا انتيگەپتيل جانە حالىقتىق اليانس ازاماتتىق قوزعالىستارىنىڭ اتىنان ساۋال

اباي-اقپارات 5144 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:06

اشارشىلىق قاشان باستالدى؟

قازاق جەرىندە اشارشىلىق قاشان باستالدى جانە ونى كىم قولدان جاسادى؟

اباي-اقپارات 5774 0

15 مامىر, 2014 ساعات 17:14

«قازاقستان قىتاي ازاماتتارىنا جالعا جەر بەردى»

اباي-اقپارات 2908 0

15 مامىر, 2014 ساعات 15:37

جورامال: رەسەيدە توڭكەرىس بولا ما؟

رەسەيدە ەكى دۇركىن توڭكەرىس بولدى. «قازان توڭكەرىسىنىڭ» ءوزى دە وڭ ناتيجە بەرە قويمادى. ۇسىككە شالىنىپ قازان بولدى.

اباي-اقپارات 6479 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:35

قازاقستان رەسەيگە قارسى سانكتسيالارعا الاڭداي باستادى

قازاقستان رەسەيگە قارسى باتىc ەلدەرى تاراپىنان سالىنىپ جاتقان ەكونوميكالىق سانكتسيالارعا قاراپ الاڭداي باستادى.

اباي-اقپارات 3467 0

12 مامىر, 2014 ساعات 11:07

كۇنەس قازاقتارىنىڭ جەرىن وكىمەت تارتىپ الىپ جاتىر

...مەن ۇيدە جۇمىس ىستەپ جۇرگەنمىن، كەنەتتەن اۋداندىق پوليتسيانىڭ قىزمەتكەرلەرى ۇيىمە باسا-كوكتەپ كىرىپ، مەنى ۇرىپ-سوقتى.

اباي-اقپارات 3303 0