بەيسەنبى, 2 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 مامىر, 2020 ساعات 12:46

قوعام بۇرىنعىدان گورى اشىق بولا ءتۇستى

مۇرات باقتيارۇلى 1325 10

19 مامىر, 2020 ساعات 11:18

ترەنينگشىلەر قازاققا تىلەۋلەس پە؟!

ەسبول ۇسەنۇلى 1229 2

14 مامىر, 2020 ساعات 12:10

قازاق بالاسىن قالاي وقىتىپ ءجۇر؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 2511 8

25 ءساۋىر, 2020 ساعات 18:31

مينيسترلىك گرانتتار بايقاۋىن جاريالادى

نۇرا ماتاي 807 0

16 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:11

قاشان كەلەرسىڭ، eركىن كۇن...

دۋمان امانۇلى 1103 2

13 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:19

«رادلوۆ پەن لەۆشين جازعان تاريحتى ءالى جۇبانىش كورىپ ءجۇرمىز»

جۇمامۇرات ءشامشى 2161 17

3 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:47

ۇلتتىق كەڭەستىڭ جاڭا مۇشەلەرى كىمدەر؟

Abai.kz 3120 13