سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 تامىز, 2020 ساعات 11:15

بازاردا قويدىڭ ەتى نەگە تاپشى؟

ارمان ءجۇمادىل 1616 10

27 تامىز, 2020 ساعات 11:22

پرايمەريز. تۇماعامنىڭ اۋىلىنا تىركەلدىم

اۋىت مۇقيبەك 1888 34

26 تامىز, 2020 ساعات 12:11

قازاق مۇنايىن كىمدەر يەلەنىپ وتىر؟

ءابىل-سەرىك الياكبار 4916 7

9 تامىز, 2020 ساعات 12:15

قۇراننىڭ قۇدىرەتى نەدە؟

بەكەن نۇراحمەتوۆ 4679 0

5 تامىز, 2020 ساعات 13:11

كەنجەلەپ دامۋ – كەمشىلىك پە؟

باتىربەك رۇستەمبەكوۆ 1463 4

4 تامىز, 2020 ساعات 15:54

ءتىل رەفورماسى كەرەك پە؟

ءابىل-سەرىك الياكبار 2026 7