سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100164. جازىلعاندار — 73702. قايتىس بولعاندار — 1269

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 ماۋسىم, 2020 ساعات 15:11

لاتىنعا قازاق ءتىلدى قازاقتار عانا كوشپەۋى كەرەك...

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2327 15

23 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:37

قازاقپەن ساناسۋ ءداۋىرى باستالدى...

ءابىل-سەرىك الىاكبار 5256 8

22 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:14

قوعامنىڭ وگەي بالاسى...

قايىم-مۇنار تابەەۆ 2690 67

19 ماۋسىم, 2020 ساعات 14:45

باتالوۆتىڭ ۋادەسى. ۇيعىر اۋدانىن كىمدەر باسقاردى؟

ءشارىپحان قايسار 8830 42

11 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:26

قازاق نەگە قاتىگەز بولىپ بارادى؟

مارات ەرمۇقانوۆ  1680 15

2 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:16

ورىس ءتىلدى باق-تاعى قازاقتىڭ «دوستارى» مەن «جاۋلارى»

ءابىل-سەرىك الياكبار 2202 10

29 مامىر, 2020 ساعات 13:30

اقىل ايتقىش، شەن تاققىش قالپىمىزدان وزگەرمەدىك

ساكەن الداشباەۆ 1669 12

28 مامىر, 2020 ساعات 13:53

پرەزيدەنت ءدوپ باستى نەمەسە «جوعالعان بۋىننان» دات!

مۇحتار كارىباي 3674 15