جەكسەنبى, 23 قاڭتار 2022

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

16 قازان, 2021 ساعات 19:13

"رۋحاني جاڭعىرۋ": پاندەمياداعى تۋريزم

Abai.kz 2250 0

24 ءساۋىر, 2021 ساعات 16:31

ۇەۇ-دار: الەم جانە قازاقستان تاجىريبەسى

Abai.kz 12655 0

24 ءساۋىر, 2021 ساعات 13:51

اق جەلەڭدىلەرگە اراشا قاجەت!..

Abai.kz 14839 3

13 ءساۋىر, 2021 ساعات 18:13

"اتامەكەنگە" ات باسىن بۇرۋدا

Abai.kz 12810 0

31 ناۋرىز, 2021 ساعات 15:13

ۆاكتسيناتسيالاۋعا 50 ملرد تەڭگە بولدىك. ناتيجە قايدا؟

اسحات قاسەنعالي 18786 4

20 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:10

تاۋەلسىزدىك بارىنەن قىمبات. ءتىل تۇتاستىعى – ەل تۇتاستىعى!

ءابىل-سەرىك الياكبار 20470 0