دۇيسەنبى, 20 قىركۇيەك 2021

2009 شىلدە

5 شىلدە, 2009 ساعات 20:31

قۇرالاي راحىمباي. ولىمگە قۇشتارلىق

اباي-اقپارات 2064

4 شىلدە, 2009 ساعات 13:06

سماعۇل ەلۋباي. قازاقتانۋ

اباي-اقپارات 2678

4 شىلدە, 2009 ساعات 13:04

اينۇر المات. «التىن ساقا»

اباي-اقپارات 1944

4 شىلدە, 2009 ساعات 13:03

بەيبىت نۇرساپا. قازاق، سەريال جانە ءسىز

اباي-اقپارات 1829

4 شىلدە, 2009 ساعات 12:59

وركەن كەنجەبەكوۆ. سۇيەۋى باردىڭ ءسوزى دە باسىم

اباي-اقپارات 1745