جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

2009 شىلدە

4 شىلدە, 2009 ساعات 12:31

شيمون پەرەس. ۋراندى بايىتقانشا، بيدايدى بايىتايىق

اباي-اقپارات 1860

4 شىلدە, 2009 ساعات 12:29

وركەن كەنجەبەكوۆ. گەكاتومبا

اباي-اقپارات 1130

4 شىلدە, 2009 ساعات 12:27

تولەن تىلەۋباي. ويناپ قايتا ما، ويلاپ قايتا ما؟

اباي-اقپارات 1224

4 شىلدە, 2009 ساعات 12:23

تۇسىك ءتۇسىرۋ تۇبىمىزگە جەتپەسىن!

اباي-اقپارات 2806

4 شىلدە, 2009 ساعات 12:11

ايگۇل كەمەلباەۆا. جاركەننىڭ جىرلارى

اباي-اقپارات 1426

2 شىلدە, 2009 ساعات 20:57

شالقار ەستەن. تاعى دا برازيليا

اباي-اقپارات 1298