سارسەنبى, 15 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 61755. جازىلعاندار — 35911. قايتىس بولعاندار — 375

2009 شىلدە

2 شىلدە, 2009 ساعات 20:23

باقىت جانشاەۆا. تۇتقىنداعى اقتوبەلىكتەر ەلگە ورالدى

اباي-اقپارات 1313

2 شىلدە, 2009 ساعات 20:19

قارلىعاش زارىققانقىزى. ۇلتتىق برەند: قارىم مەن قابىلەت

اباي-اقپارات 1770