سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1990

2009 شىلدە

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:17

باقىت اسىلبەكوۆا. زامانىنا قاراي – كIتابى

اباي-اقپارات 1634

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:14

ءنازيا جويامەرگەنقىزى. “NABUCCO” كIمگە تيIمدI?

اباي-اقپارات 1323

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:12

ءنازيا جويامەرگەنقىزى. حالىق 70 ملرد. تەڭگەدەن قاعىلدى

اباي-اقپارات 1496

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:09

مۇحاممەد ماحفۋز. اللا تاعالا جانە ارش ماسەلەسI

اباي-اقپارات 3194

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:04

كۇمىسجان بايجان. اتى-جونىمىزدە ۇلتتىق رۋح بولسىن

اباي-اقپارات 1958

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:03

س.احمەت. كونە زامان كۇمبىرى

اباي-اقپارات 1964