سەنبى, 16 قازان 2021

2009 شىلدە

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:31

سەرiك ىقسانعالي. راس، سۋدىڭ دا سۇراۋى بار

اباي-اقپارات 2118

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:28

ماينۇر جاناقوۆا. قايداسىڭ، قازاق مۋلتفيلمI?

اباي-اقپارات 2204

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:25

كارiم جۇمابايۇلى. اۋىل وڭالماي، قالا تويىنبايدى

اباي-اقپارات 1747

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:23

جاسامپاز جىر — جاۋھار جادIگەر

اباي-اقپارات 2815

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:21

راحمان نۇرى شايعان كوگIلدIر كYمبەز

اباي-اقپارات 2048

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:19

وتەگەن كۇمIسباەۆ. فيردوۋسيدIڭ ءسوزI

اباي-اقپارات 2602