سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107908. جازىلعاندار — 102874. قايتىس بولعاندار — 1725

2009 شىلدە

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:31

سەرiك ىقسانعالي. راس، سۋدىڭ دا سۇراۋى بار

اباي-اقپارات 1672

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:28

ماينۇر جاناقوۆا. قايداسىڭ، قازاق مۋلتفيلمI?

اباي-اقپارات 1756

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:25

كارiم جۇمابايۇلى. اۋىل وڭالماي، قالا تويىنبايدى

اباي-اقپارات 1347

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:23

جاسامپاز جىر — جاۋھار جادIگەر

اباي-اقپارات 2238

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:21

راحمان نۇرى شايعان كوگIلدIر كYمبەز

اباي-اقپارات 1632

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:19

وتەگەن كۇمIسباەۆ. فيردوۋسيدIڭ ءسوزI

اباي-اقپارات 2084