سەيسەنبى, 26 قاڭتار 2021

2009 شىلدە

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:31

سەرiك ىقسانعالي. راس، سۋدىڭ دا سۇراۋى بار

اباي-اقپارات 1783

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:28

ماينۇر جاناقوۆا. قايداسىڭ، قازاق مۋلتفيلمI?

اباي-اقپارات 1853

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:25

كارiم جۇمابايۇلى. اۋىل وڭالماي، قالا تويىنبايدى

اباي-اقپارات 1433

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:23

جاسامپاز جىر — جاۋھار جادIگەر

اباي-اقپارات 2380

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:21

راحمان نۇرى شايعان كوگIلدIر كYمبەز

اباي-اقپارات 1732

2 شىلدە, 2009 ساعات 19:19

وتەگەن كۇمIسباەۆ. فيردوۋسيدIڭ ءسوزI

اباي-اقپارات 2217