بەيسەنبى, 21 قاڭتار 2021

2012 شىلدە

26 شىلدە, 2012 ساعات 13:54

اردابەك سولداتباي. ول ەلدەن كەتسىن!

اباي-اقپارات 1906

26 شىلدە, 2012 ساعات 13:11

ەسقابىل قۋانىش. ءبىر قازاقشا كوشە اتاۋى بۇيىرماعان قالا

اباي-اقپارات 2580

26 شىلدە, 2012 ساعات 13:06

مۇحان يساحان. رامازان – ماحاببات سىناعى

اباي-اقپارات 2434

26 شىلدە, 2012 ساعات 12:21

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1909

25 شىلدە, 2012 ساعات 13:50

شارا قۇربانوۆا. «جەلتوقسان اقيقاتى» 7 ميلليون تەڭگە مە؟

اباي-اقپارات 2527

24 شىلدە, 2012 ساعات 18:32

وردالى وزىپ تۇر

اباي-اقپارات 1872

24 شىلدە, 2012 ساعات 17:15

«ورداباسى» وزىپ تۇر

اباي-اقپارات 1820