سەيسەنبى, 2 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11571. جازىلعاندار — 5587. قايتىس بولعاندار — 41

2012 شىلدە

26 شىلدە, 2012 ساعات 13:54

اردابەك سولداتباي. ول ەلدەن كەتسىن!

اباي-اقپارات 1658

26 شىلدە, 2012 ساعات 13:11

ەسقابىل قۋانىش. ءبىر قازاقشا كوشە اتاۋى بۇيىرماعان قالا

اباي-اقپارات 2293

26 شىلدە, 2012 ساعات 13:06

مۇحان يساحان. رامازان – ماحاببات سىناعى

اباي-اقپارات 2125

26 شىلدە, 2012 ساعات 12:21

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1671

25 شىلدە, 2012 ساعات 13:50

شارا قۇربانوۆا. «جەلتوقسان اقيقاتى» 7 ميلليون تەڭگە مە؟

اباي-اقپارات 2151

24 شىلدە, 2012 ساعات 18:32

وردالى وزىپ تۇر

اباي-اقپارات 1639

24 شىلدە, 2012 ساعات 17:15

«ورداباسى» وزىپ تۇر

اباي-اقپارات 1563