سەنبى, 18 قاڭتار 2020

2013 قازان

22 قازان, 2013 ساعات 14:49

وتىن جاراتىن ماشينا. ول قانداي؟

اباي-اقپارات 1588

22 قازان, 2013 ساعات 11:31

ەل ءتىل قاتتى. ەلباسى نە دەيدى؟

اباي-اقپارات 1555

22 قازان, 2013 ساعات 06:46

قاجىمۇقان عابدوللا. نەگە ءسۇيسىنىپ ، نەدەن سەسكەندىم؟..

اباي-اقپارات 1559

22 قازان, 2013 ساعات 06:41

ناعىز قاپشىقبايۇلى. «ەۆرەي اۋەندەرى»

اباي-اقپارات 1957

21 قازان, 2013 ساعات 09:44

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: راقىم ايىپۇلى

اباي-اقپارات 1409