جەكسەنبى, 26 قاڭتار 2020

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 مامىر, 2017 ساعات 10:33

وزبەك ءانشىسى جاڭا ءانىن شاۆكات ميرزياەۆكە ارنادى

اباي-اقپارات 3336 2

29 مامىر, 2017 ساعات 12:00

تۇڭعىش وليمپيادا چەمپيونى ماسكەۋدە تۇرىپ جاتىر

قىدىربەك رىسبەك 4016 9

29 مامىر, 2017 ساعات 11:15

قاراساي اۋدانىندا كۇنىنە 500 ليتر شىرىن وندىرەدى

قۋات قايرانباەۆ 2110 0

29 مامىر, 2017 ساعات 10:06

ۇستازى مىقتىنىڭ ۇستانىمى مىقتى

رايحان يماحانبەت 2521 6

28 مامىر, 2017 ساعات 12:40

«ءۇش ۇلكەن ءتارتىپ» پەن «سەگىز ساقتىق» 

ا. مۇقاباي 5348 7

26 مامىر, 2017 ساعات 09:37

ەرلان سايروۆ قازاقستاندا "زار قابىرعاسىن" جاساۋدى ۇسىندى

ەرلان سايروۆ 3810 11