بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 423. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:38

بۇل سىن ساعات قانا ەمەس، بۇل – وزىنشە ءبىر سوعىس

ساۋىتبەك ءابدىراحمانوۆ 464 10