سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058
2319 0 پىكىر 15 قاراشا, 2019 ساعات 13:30

700 ادام ابايدىڭ ءانىن قوسىلا شىرقادى

قازاقتىڭ ۇلى اقىنى اباي قۇنانبايۇلىنىڭ 175 جىلدىق مەرەيتويىنا وراي باستاۋ العان اقىن شىعارمالارىن وقۋ ەستافەتاسىن قوعام قولداپ، الىس-جاقىن شەتەلدىكتەرگە دە جولداپ جاتتى. ال، نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسىنىڭ 700 ءارتىسى «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن قوسىلا شىرقاپ، ايدى اسپانعا ءبىر اق شىعاردى.

بۇل اقىن مەرەيتويى قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلعان فلەشموبتاردىڭ ىشىندە قاتىسۋشىلار سانى جاعىنان رەكوردتىق كورسەتكىش.

مۇنداي اۋقىمدى ءىس-شارا وتكىزىپ، ۇلى اقىن شىعارماشىلىعىنا كوپتىڭ كوڭىلىن اۋدارۋ يدەياسى ۇجىم تاراپىنان ءبىراۋىزدان قولداۋ تاپقان. بۇگىندە قازاقستان استاناسىنىڭ فيلارمونياسى قالاداعى جەتەكشى كونتسەرتتىك جانە وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى. وندا 11 شىعارماشىلىق توپ جۇمىس ىستەيدى: قازاق وركەسترى، سيمفونيالىق وركەستر، ۇرمەلى اسپاپتار وركەسترى، ىشەكتى كۆارتەت، كامەرالىق حور، «سارىارقا» حالىق مۋزىكالىق ءانسامبلى، «شالقىما» حالىق بي ءانسامبلى، «قورقىت» ءداستۇرلى مۋزىكا توبى، كلاسسيكالىق جانە ەسترادالىق ۆوكال، ءداستۇرلى حالىق ءانى ءبولىمى، «الەم» ەسترادالىق بي ءانسامبلى

ەلوردالىق فيلارمونيانىڭ ابىرويىن اسقاقتاتىپ، ماقتانىشىنا اينالعان ونەرپازدار از ەمەس. ولاردىڭ قاتارىندا، ەلىمىزدىڭ مۋزىكا قايراتكەرلەرى: قر حالىق ءارتىسى نۇرجامال ۇسەنباەۆا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ارتىستەرى مايرا يلياسوۆا; قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرلەرى: ايتقالي جايىموۆ («پاراسات» وردەنىنىڭ يەگەرى), ايگۇل قوسانوۆا، ەرنار مىڭتاەۆ، بيبىگۇل جانۇزاق، ازامات جىلتىركوزوۆ، التىناي جوراباەۆا، گۇلزيرا بوكەيحان، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى ابدۋراسۋل ەسەكەەۆ، نۇراي تاناباەۆ، نۇرلان بەكەنوۆ، شولپان قورعانبەك، ارايلىم راحىمقىزى جانە باسقالارىن ايتۋعا بولادى.

فيلارمونيانىڭ سوليستەرى مەن مۋزىكالىق توپتارى ابايدىڭ ايگىلى «جەلسىز تۇندە جارىق اي» ءانىن اكپەللادا ورىندادى. باس ديرەكتور داكەنوۆ ەرلان ەرعازىۇلى، قازاقتىڭ ۇلى اقىنى، كومپوزيتور ءھام جازبا قازاق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ابايدىڭ مەرەيتويىن اتاپ ءوتۋ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، ەستافەتانى ۇجىم اتىنان قازاقستان جانە رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ فيلارمونيالارىنا جولدادى.

;feature=youtu.be

Abai.kz

0 پىكىر