دۇيسەنبى, 23 قىركۇيەك 2019
46 - ءسوز 1246 4 پىكىر 17 مامىر, 2019 ساعات 14:50

عالىمدار دەنەدەن اجىراتىلعان ميدى 4 ساعات ءتىرى ۇستاپ تۇردى

يەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى دەنەدەن اجىراتىلعان ميدى 4 ساعات ءتىرى ۇستاپ تۇردى.

ادەتتە جاسۋشالارعا ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن قان، وتتەگى، قانتتار جانە باسقا قاجەتتى ازىقتىقتار كەرەك. ەگەر وسى قاجەتتى ازىقتاردى قولدان جاساندى تۇردە بەرىپ تۇرسا جاسۋشالار ءومىر سۇرە الا  ما؟ بۇل سۇراققا عالىمدار باياعىدان اق جاۋاپ ىزدەگەن. كەشە عانا شىققان ايگىلى NATURE جۋرنالىندا جاريالانعان مىنا ماقالا الەمدى تاڭ قالدىردى.

ادەتتە مي دەنەدەن اجىراتىلعاندا وتە قىسقا ۋاقىت ىشىندە جاسۋشالار ولە باستايدى. يەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ نەيرولوگيا عالىمدارى قولدان جاسۋشانى ازىقتاندىراتىن (وتتەگى، قان، قانتتار ت.ب. ازىقتىقتار) سۇيىقتىق جاساپ، ونىڭ ىشىندە شوشقا ميىن ولتىرمەي 4 ساعاتقا دەيىن ساقتاعان. بۇل تەحنولوگيانى BrainEx دەپ اتاعان . بۇل قازىرگە دەيىن عىلىمداعى ۇلكەن جەتىستىك دەپ باعالانىپ وتىر. عالىمداردىڭ ماقساتى بۇل تەحنولوگيانى بولاشاقتا ادامعا قولدانۋ نەمەسە ادام ميىن تىرىدەي ساقتاپ قويىپ، قاجەت كەزدە پايدالانۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدا.

كەيىن وسى بەتى دامي بەرسە، بىرەۋدىڭ باسىن، بىرەۋدىڭ اياعىن، بىرەۋدىڭ وكپە-جۇرەگىن،تاعى بىرەۋدىڭ بۇيرەگىن سالىپ قولدان ادام قۇراستىرادى اۋ وسىلار.

ايتپاقشى امەريكاندىق عالىمدار بۇل تاجىريبە ءۇشىن ادەيى شوشقا ولتىرمەگەن. تەك، "سوعىمعا، گامۋرگەرگە سويىلعان شوشقالاردىڭ باستارىن پايدالاندىق' دەيدى.

جەكسەن توقتاربايدىڭ facebook پاراقشاسىنان

Abai.kz

4 پىكىر