سەنبى, 31 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111492. جازىلعاندار — 106187. قايتىس بولعاندار — 1825

2013 قىركۇيەك

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:16

ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا

اباي-اقپارات 1682

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:06

ءان الەمىنە سىلكىنىس اكەلگەن الامان

اباي-اقپارات 1717

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

«ماعجان» قايتا ورالدى

اباي-اقپارات 1862

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:45

اكىم سايلاۋ: شۋدان شۋ شىعىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2273