سەنبى, 25 قاڭتار 2020

2013 قىركۇيەك

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:16

ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا

اباي-اقپارات 1376

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:06

ءان الەمىنە سىلكىنىس اكەلگەن الامان

اباي-اقپارات 1466

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

«ماعجان» قايتا ورالدى

اباي-اقپارات 1601

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:45

اكىم سايلاۋ: شۋدان شۋ شىعىپ جاتىر

اباي-اقپارات 1929