سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

2013 قىركۇيەك

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:16

ءداستۇرلى دىندەردىڭ كوشباسشىلارى باس قوسۋدا

اباي-اقپارات 1618

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:06

ءان الەمىنە سىلكىنىس اكەلگەن الامان

اباي-اقپارات 1656

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

«ماعجان» قايتا ورالدى

اباي-اقپارات 1807

26 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:45

اكىم سايلاۋ: شۋدان شۋ شىعىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2195