سارسەنبى, 17 شىلدە 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 4677 0

12 مامىر, 2014 ساعات 13:07

باتىر بايان قايدا جەرلەنگەن؟

اباي-اقپارات 4888 0

12 مامىر, 2014 ساعات 12:38

جەكەشەلەندىرۋ: كۋپون تۋرالى اڭگىمە

اباي-اقپارات 7033 4

12 مامىر, 2014 ساعات 12:19

«سوڭعى ايالداما» جانە اقسۋات

اباي-اقپارات 7468 0

10 مامىر, 2014 ساعات 18:24

اقبەرەن ەلگەزەك. قۋىستانىپ ءجۇرمىن

اباي-اقپارات 2824 0

6 مامىر, 2014 ساعات 10:46

تەپپەسەڭ دوپ الىسقا ۇشپايدى

اباي-اقپارات 2636 0

6 مامىر, 2014 ساعات 09:35

جۇمات انەسۇلى. اقساقالىمىز ايتقان سوڭ...

اباي-اقپارات 3017 0

6 مامىر, 2014 ساعات 08:46

باۋىرجان باباجانۇلى. ۆلاديمير — بولات

اباي-اقپارات 2542 0