سەنبى, 16 قازان 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 قازان, 2021 ساعات 14:31

ۇلتتىق جوبالاردىڭ ماڭىزى قانداي؟

سامات نۇرتازا 232 1

15 قازان, 2021 ساعات 14:19

ىبىراي، احمەت ءھام "دۋدارباس"

قانات ابىلقايىر 241 2

15 قازان, 2021 ساعات 14:10

شىلىم شەگۋشىلەردىڭ ۇشتەن ءبىرى ايەلدەر

مارات ءبايدىلداۇلى 231 1

15 قازان, 2021 ساعات 14:07

نۋلاند نەگە كەلدى؟

قۋانىش ەدىلحانتەگى 291 1

12 قازان, 2021 ساعات 13:22

ون جىلدان كەيىن نە بولار ەكەنبىز؟

قۋانىش ەدىلحانتەگى 1462 6

12 قازان, 2021 ساعات 12:54

ءبارىن تۇرمەگە جابا المايسىڭدار!

ءامىرجان قوسانوۆ 1710 6

8 قازان, 2021 ساعات 15:48

جەر تۇرعىندارىنىڭ احۋالى

مارات ءبايدىلداۇلى 1889 1