جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 19:41

تۇبەگەيلى جاڭا زاڭنان وڭ ناتيجە كۇتەمىز

اسحات سادىرباي 210 1

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:44

وسى كۇنى مۇعالىمدى باسىنباعان جۇرت قالمادى

داۋرەن قۋات 898 10

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:35

مۇحتار جاكىشەۆ نە ايتتى؟

باۋىرجان سەرىكباي 936 14

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:31

ەل باسىنا كۇن تۋعاندا مۇعالىم مەن دارىگەردىڭ قادىرى ءبىلىندى

ارمان سقابىلۇلى 333 0

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:14

ۇكىمەت قانت شارۋالارىن «لاقتىرىپ» كەتتى مە؟

ازاماتحان ءامىرتاي 231 3

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:57

زەينەتاقى قورىنداعى اقشانى دەپوزيتكە اۋدارۋ كەرەك

قۋاندىق شاماحايۇلى 219 1

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:04

كوروناۆيرۋس قولدان جاسالدى ما؟

جولداس ءورىسباي 1399 2

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:53

ەكونوميكا ادامعا قىزمەت ەتۋى شارت!

ەرلان سايروۆ 398 1