سارسەنبى, 22 قاڭتار 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 قىركۇيەك, 2014 ساعات 11:51

رەسەي قازاقتىڭ ۇلتشىلدىعىنان عانا يمەنەدى

بۇگىنگى كۇنى ەلىمىزدىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگى قانشالىقتى دارەجەدە قامتاماسىز ەتىلۋدە؟

اباي-اقپارات 3201 0

8 قىركۇيەك, 2014 ساعات 11:31

"رۋسوفوبيا" – رەسەي بيلىگىنىڭ ارانداتقىش قارۋى ما؟

«بۇيرەكتەن سيراق شىعارىپ جۇرەتىن» جيرينوۆسكي

اباي-اقپارات 3184 0

5 قىركۇيەك, 2014 ساعات 16:34

پۋتينگە قويىلعان سۇراقتار

اباي-اقپارات 3792 0

5 قىركۇيەك, 2014 ساعات 16:29

ءبىر ميلليون ورالمان – ءبىر ميلليون اسكەر

اباي-اقپارات 4511 0

1 قىركۇيەك, 2014 ساعات 18:43

ەرلان يسلام: اللا قالاسا قانات الەم چەمپيونى بولادى

اباي-اقپارات 4001 0

1 قىركۇيەك, 2014 ساعات 17:57

جاناربەك ءاشىمجان: ء“سابي”.

اباي-اقپارات 4683 0

1 قىركۇيەك, 2014 ساعات 17:45

اعىلشىنشا جازاتىن كىشكەنتاي قالامگەر

اباي-اقپارات 7825 0

28 تامىز, 2014 ساعات 17:11

... اتا-بابامنىڭ الىنباعان قۇنى بار

اباي-اقپارات 4377 0