سەيسەنبى, 29 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1699

«سوقىر» فەميدا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 تامىز, 2018 ساعات 17:13

ولار ءوز اجالىنان كوز جۇمدى ما؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى  3631 2

7 تامىز, 2018 ساعات 12:52

قازاقستان قازىر - قىلمىسستان...

مۇرات قويشىباەۆ 3251 7

31 شىلدە, 2018 ساعات 07:04

ءار قانىشەرگە ايىنا 150 مىڭ تەڭگە اقشا جۇمسايمىز...

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 6033 6

24 شىلدە, 2018 ساعات 14:30

الماتىدا "ساقالدى-پاترۋلدەر" قىزمەتى قۇرىلدى

ءشارىپحان قايسار 5619 21

18 شىلدە, 2018 ساعات 20:30

جاماليەۆ بوستاندىققا شىقتى

ءشارىپحان قايسار 3415 4

12 شىلدە, 2018 ساعات 07:33

قازاق حاندىق قۇرۋ ءۇشىن شۋ مەن تالاس بويىن "ۇيعىرلاردان الىپتى"

ءشارىپحان قايسار 8720 20