سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 50. قايتىس بولعاندار — 6

«سوقىر» فەميدا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 تامىز, 2018 ساعات 17:13

ولار ءوز اجالىنان كوز جۇمدى ما؟

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى  2948 2

7 تامىز, 2018 ساعات 12:52

قازاقستان قازىر - قىلمىسستان...

مۇرات قويشىباەۆ 2900 7

31 شىلدە, 2018 ساعات 07:04

ءار قانىشەرگە ايىنا 150 مىڭ تەڭگە اقشا جۇمسايمىز...

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 5215 6

24 شىلدە, 2018 ساعات 14:30

الماتىدا "ساقالدى-پاترۋلدەر" قىزمەتى قۇرىلدى

ءشارىپحان قايسار 5203 21

18 شىلدە, 2018 ساعات 20:30

جاماليەۆ بوستاندىققا شىقتى

ءشارىپحان قايسار 3089 4

12 شىلدە, 2018 ساعات 07:33

قازاق حاندىق قۇرۋ ءۇشىن شۋ مەن تالاس بويىن "ۇيعىرلاردان الىپتى"

ءشارىپحان قايسار 7988 20